Často dochází k tomu, že ještě než spolek, ústav, nadace či nadační fond vzniknou jako samostatná právnická osoba, je zapotřebí vynaložit určité náklady a uzavřít příslušné smlouvy v souvislosti s činností zakládané právnické osoby. Může se jednat o právní služby, ale také uzavření nájemní smlouvy, nákup vybavení apod. Občanský zákoník dává v § 127 možnost založené právnické osobě přihlásit se k důsledkům takto učiněného jednání, a pokud k tomu dojde, platí, že daná právnická osoba je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku.

Převzetí účinků jednání nově založenou právnickou osobou

Účinky právních jednání učiněných před tím, než jí byla přiznána právní osobnost, může právnická osoba pro sebe převzít nejpozději do tří měsíců od svého vzniku (což je datum zápisu do veřejného rejstříku vedeného příslušným krajským soudem).  Den zápisu je snadno zjistitelný ze stránek veřejného rejstříku (pokud zadáte IČ nebo název dané právnické osoby).

Zejména je zde nutno si uvědomit rozlišení mezi založením právnické osoby (u spolku nejčastěji splývá s datem konání ustavující schůze) a vznikem, který je vázán až na zápis do veřejného rejstříku. Prakticky to znamená, že pokud se ustavující schůze konala dne 1. 5. 2016 a došlo k zápisu spolku do spolkového rejstříku dne 15. 5. 2016, mohl spolek účinky jednání učiněného před jeho vznikem schválit do 15. 8. 2016.

Pokud by ke schválení účinků jednání nedošlo, je ten, kdo takto jednal, je z daného jednání oprávněn a zavázán sám, jedná-li takto více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně.

Oznámení třetím osobám

Poté, co právnická osoba převezme účinky jednání učiněných za ni před jejím vznikem, je povinna dát ostatním najevo, že se tak stalo. Nejčastěji se bude jednat o strany smluv, které plnily (mají plnit) nebo kterým bylo (má být) plněno. Podle komentáře k občanskému zákoníku však nesplnění povinnosti právnické osoby dát dalším účastníkům smluvních vztahů najevo převzetí účinků daného právního jednání nemá na samotné převzetí (těchto účinků) vliv.[1]

[1]Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s. srov. komentář k § 127.