V naší advokátní kanceláři se specializujeme na problematiku odškodnění za nepřiměřenou délku řízení. Kromě bezplatné právní poradny a manuálu k průtahům v řízení jsme se rozhodli zveřejňovat i konkrétní kazuistiku týkající se problematiky průtahů v řízení. První „případy z praxe“ přinášíme níže v článku.

17 let trvající řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 

Navrhovatelka se dne 16. 6. 1997 obrátila na Okresní soud v Litoměřicích se žalobou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Řízení skončilo po více než 17 letech, dne 11. 7. 2014. Navrhovatelka se tedy obrátila na ministerstvo s uplatněním nároku na náhradu imateriální újmy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci ve výši 400.000 Kč.

Ministerstvo dospělo k závěru, že bylo porušeno právo navrhovatelky na projednání věci v přiměřené lhůtě. Řízení probíhalo před dvěma stupni soudní soustavy. Ve věci rozhodoval nadřízený Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací. Soud prvního stupně rozhodoval celkem čtyřikrát a soud odvolací také čtyřikrát. Věc byla po skutkové i právní stránce složitá zejména s ohledem na rozsáhlejší dokazování. Navrhovatelka se na celkové délce sporu významně nepodílela, i když je nutno uvést že soud dvakrát žádala o odročení soudního jednání. Žádala také o prodloužení lhůty k předložení vyjádření.

Ministerstvo spravedlnosti dospělo k závěru, že odpovídající výše zadostiučinění v penězích by v předmětné věci měla činit 274. 833 Kč. Samotná výše přiměřeného zadostiučinění byla stanovena dle algoritmu uvedeného ve sjednocujícím stanovisku Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 206/2010. Částka 323. 333,-Kč, k níž ministerstvo dospělo součinem sazby 20. 000 Kč za jeden rok řízení (modifikované za prvé dva roky řízení) a celkové délky řízení, byla ponížena celkem o 15 % (snížení o 25% z důvodu složitosti, navýšení o 10% z důvodu postupu soudu).

Domníváme se však, že v daném případě výše přiznaného zadostiučinění neodpovídá vzniklé nemajetkové újmě. Z tohoto důvodu byla ve věci podána žaloba, ve které navrhovatelka požaduje po ministerstvu i zbývajících 125.167 Kč. Dne 23. 11. se uvedenému případu ve své reportáži s názvem „Vleklé soudy v banálních sporech“ věnovala i Česká televize v pořadu Události (Reportáž je možné shlédnout na stránkách České televize, začíná v čase 21:22.).

3 roky a 2 měsíce trvající řízení o návrhu na zvýšení výživného

Matka tehdy nezletilého navrhovatele se, coby jeho zákonná zástupkyně, obrátila na Okresní soud ve Vyškově s návrhem na zvýšení výživného placeného ze strany navrhovatelova otce. Od podání žaloby do doručení rozhodnutí odvolacího soudu trvalo řízení celkem 3 roky 2 měsíce.

Po zhodnocení všech okolností případu dospělo Ministerstvo spravedlnosti ČR na základě aplikace zákonných kritérií § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., k závěru, že navrhovatel má nárok na zadostiučinění ve výši 39.000 Kč. Ministerstvo spravedlnosti vycházelo ze základní částky 15.000 Kč za rok trvání řízení, s výjimkou prvních dvou let, za které byla poskytnuta částka poloviční, a to z důvodu, že každé řízení musí objektivně určitou dobu trvat. Ministerstvo přistoupilo v uvedeném případu ke zvýšení základní výše zadostiučinění o 20 %, a to vzhledem ke zvýšenému významu řízení pro žadatele a zjevné nečinnosti ze strany okresního soudu. V daném případě dle našeho názoru poskytnuté odškodnění zhruba odpovídalo výši vzniklé nemajetkové újmy.

18 let trvající řízení o odškodnění pracovního úrazu

Žalobou ze dne 15. 11. 1993 se žalobce u Městského soudu v Brně domáhal odškodnění pracovního úrazu a následků nesprávného postupu při léčbě. Celková délka následného řízení činila 18 let, přitom konkrétní průtahy v daném řízení lze vysledovat v období od února 1994 do září 1994, od července 1995 do června 1996, od listopadu 1996 do března 1998, od května 1998 do srpna 1998, kdy přestože neexistoval objektivní důvod bránící zaslání spisu znalci k vypracování znaleckého posudku a soud tak neučinil.

Žalobce se následně obrátil na ministerstvo s uplatněním nároku na náhradu imateriální újmy podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Ministerstvo projednalo uplatnění žalobce a dospělo k závěru, že žalobci náleží náhrada ve výši 183.600 Kč. Ministerstvo vycházelo ze základní částky18.000 Kč za rok trvání řízení, s výjimkou prvních dvou let, za které byla poskytnuta částka poloviční (2 * 9.000 Kč + 16 * 18.000 Kč). Výslednou částku ministerstvo snížilo o 40 % z důvodu, že řízení probíhalo na dvou stupních soudní soustavy, nelze jej označit za jednoduché vzhledem k žalobním tvrzením i zvolené obraně proti žalobě a s přihlédnutím k rozsáhlému a složitému dokazování znaleckými posudky.

18 let a 8 měsíců trvající restituční řízení

Žalobci se žalobou ze dne 15. 11. 1993 podanou k Městskému soudu v Brně domáhali uzavření smlouvy o vydání nemovitosti podle zákona č. 87/1991 Sb. Celková délka řízení činila 18 let a 8 měsíců (od listopadu 1992 do července 2011), přitom v obdobích od února 1995 do října 1996, od listopadu 1996 do listopadu 1997, od října 1998 do října 1999, od listopadu 2000 do února 2002, od prosince 2004 do března 2005, od prosince 2005 do srpna 2006, od května 2007 do listopadu 2007 byl soud nečinný).

Žalobci se po skončení řízení obrátili na ministerstvo s uplatněním nároku na náhradu imateriální újmy podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Ministerstvo projednalo uplatnění žalobců a dospělo k závěru, že řízení trpělo neodůvodněnými průtahy a jeho celková délka řízení byla nepřiměřená. Každému z žalobců ministerstvo přiznalo náhradu ve výši 127.200 Kč. Uvedená částka byla součtem ve výši 9.000 Kč x 2 za první 2 roky řízení, 18.000 Kč x 16 za dalších 16 let řízení, celé sníženo o 60 %. Snížení o 60 % bylo výsledkem poměřování

  1. důvodů pro snížení, mezi které patřily skutečnosti, že řízení probíhalo na čtyřech stupních soudní soustavy, řízení bylo složité po skutkové i právní stránce (novost restituční problematiky v judikatuře českých soudů, zjišťování skutečností, které se udály několik desítek let nazpět, provádění celé řady důkazů, a
  2. důvodů pro zvýšení, mezi které patřil vyšší věku žalobců a postup orgánů, který nebyl v souladu se zákonem, kdy v jeho důsledku docházelo opakovaně k průtahům.

8 let a 3 měsíce trvající řízení o vydání směnečného platebního rozkazu

Dne 17. 2. 2003 se žalobce obrátil na Krajský soud v Praze s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Řízení bylo pravomocně skončeno dne 2. 6. 2011. Žalovaný se po skončení řízení obrátil na ministerstvo s uplatněním nároku na náhradu imateriální újmy.

Délka řízení činila 8 let a 4 měsíce. Řízení probíhalo na dvou stupních soudní soustavy, věc byla po právní i skutkové stránce do určité míry složitá, když ve věci byl vypracováván znalecký posudek, řízení bylo přerušeno z důvodu probíhajícího dědického řízení a žalobkyně ani po výzvě nepřipojila originál směnky. Žalovaný se však svým chováním na délce řízení významně nepodílel, nicméně jeho právní zástupce podal dvakrát žádost o odročení jednání. Význam řízení pro žadatele ministerstvo neshledalo jako zvýšený (nejednalo se o věc trestní, opatrovnickou, pracovněprávní, věc osobního stavu či věc týkající se života nebo zdraví). Na základě výše uvedených skutečností soud dospěl k závěru, že žalovanému náleží náhrada imateriální újmy za průtahy ve výši 81.563 Kč (7.500 Kč x 2 za první 2 roky řízení, 15.000 x 6,25 za dalších 6,25 let řízení, sníženo o 25 %).

Jste obětí soudních průtahů? Bezplatně Vám zhodnotíme, jestli máte nárok na odškodnění.