„Manuál pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění zákona č. 160/2006 Sb., na případy odškodňování průtahů v řízení“ je pomůcka určená zejména státním orgánům při aplikaci výše citovaného zákona. Seznámit ovšem může být praktické také pro poškozené.

Manuál byl zpracován Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva v květnu 2006. Má povahu doporučení, jakým způsobem by podle názoru Kanceláře vládního zmocněnce měla být ustanovení citovaného zákona aplikována, aby Česká republika dostála svým závazkům vyplývajícím pro ni z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a z navazující judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

I přes své „stáří“ je tento manuál cenným pomocníkem obsahujícím rozsáhlý odkazový aparát na jednotlivá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věcech českých, ale i cizozemských orgánů. Obsahuje i matematický model pro výpočet přiměřeného zadostiučinění, který vychází ze zobecnění jednotlivých rozhodnutí soudu v jejich souhrnu.

Byť tento materiál vyjadřuje pouze názor vládního zmocněnce, nalezl u našich soudů výraznou odezvu a lze jej jistě chápat i jako zásadní inspirační zdroj pro vyvíjející se judikaturu Nejvyššího soudu ČR v otázkách odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem [1]. Nevýhodou bylo, že tento manuál a ani žádná jeho právním laikům srozumitelná forma nebyla po dlouhou dobu zveřejněna. [2]

Občanskoprávní a obchodněprávní kolegium Nejvyššího soudu ČR však navázalo na manuál vládního zmocněnce veřejně lehce dohledatelným sjednocujícím stanoviskem ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, ve kterém mimo jiné stanovil jistý doporučený rámec, v němž by se mělo pohybovat zadostiučinění v penězích za průtahy stižené řízení.

Manuál pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. je dostupný zde.

Andrej Lobotka

Poznámky:

[1] Blíže viz např. MATES, P., SEVERA, J. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014, 176 s.

[2] ČERVENÁ, K. Soudní průtahy: preventivní a kompenzační prostředky nápravy. Analýza problému po třech letech účinnosti novely č. 160/2006 Sb. [online]. Liga lidských práv, 2009 [cit. 12. 8. 2014]. Dostupné zde.