Jedna obec ze Středočeského kraje čelila návrhu na zrušení části územního plánu. S naší pomocí vyhrála spor s vlastníkem jak u krajského soudu, tak u Nejvyššího správního soudu. V rozsudku NSS zaznělo pár zajímavých bodů, o které se s ostatními samosprávami rádi podělíme.

Odůvodnění námitek vs. odůvodnění celého opatření

Jak jistě víte, územní plán jakožto opatření obecné povahy musí mít dostatečné odůvodnění a zdůvodněno musí být i rozhodnutí o námitkách dotčených vlastníků. Otázkou je, zda jsou oba dva druhy odůvodnění navzájem zaměnitelné, tedy zda lze vlastníky odkázat, pokud jde o vyřešení jejich námitky (podle nového stavebního zákona už jen připomínky) na obecné odůvodnění samotného územního plánu.

NSS k tomu řekl: „Nelze ovšem přisvědčit názoru stěžovatele, že by kompletní odůvodnění vypořádání námitek uplatněných k územnímu plánu muselo být bezezbytku soustředěno jen v jediné části územního plánu (konkrétním místě odůvodnění opatření obecné povahy); ani ze stěžovatelem citované judikatury takové závěry nevyplývají. Není důvod striktně izolovat samotné rozhodnutí o námitkách od zbylé části územního plánu; jeho jednotlivé části se vzájemně doplňují, prolínají a odkazují na sebe. Je přitom třeba mít na zřeteli, že rozhodnutí o námitkách je rozhodnutím sui generis, na které nelze klást identické nároky jako na „klasická“ správní rozhodnutí, což platí i pro jeho odůvodnění…

Je tedy nutné trvat na tom, aby v rámci samotného rozhodnutí o námitkách byla srozumitelně vypořádána podstata argumentace uplatněné v námitkách; naopak není nezbytné, aby na stejném místě byly rozebírány otázky, o nichž pojednávají jiné části ÚP (důvody pořízení ÚP, záměry obce týkající se jejího územního rozvoje, interpretace obsahu jednotlivých užitých regulativů atd.). Nejvyšší správní soud proto zcela souhlasí s krajským soudem, že důvody, proč bylo námitkám vyhověno, či nikoli, nelze hledat pouze v samotném odůvodnění rozhodnutí o námitkách, ale též v dalších částech textové části ÚP.“

V naší advokátní kanceláři rádi pomůžeme s územním plánem i vaší obci.

 

Podle rozsudku NSS č.j. 3 As 311/2022 – 44  ze dne 17. 5. 2024, dostupné z www.nssoud.cz

Více našich článků k územnímu plánování zde.