Městský soud v Praze se v rozsudku z května 2024 zabýval žalobou, kterou podala nezisková organizace. Žádala o dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, ale to řízení o žádosti zastavilo s tím, že se nejednalo o oprávněného žadatele o dotaci, neboť předmětné sociální služby neměly nadregionální charakter.

Předmět sporu mezi účastníky soudního řízení správního tak spočíval ve výkladu neurčitého sousloví „inovativní prvky péče s nadregionálním využitím“ a podřazení systému Omaha dané neziskové organizace pod toto sousloví.

Co stanovila metodika MPSV?

Dle přílohy č. 3 Metodiky dotačního titulu se oprávněným žadatelem rozumí, za splnění dalších podmínek, poskytovatel sociální služby splňující podmínku nadregionality. Metodika uvádí, že splnění podmínky celostátního a nadregionálního charakteru se posuzuje mj. pomocí kritéria přijetí inovativních prvků péče s nadregionálním využitím. Ze systematického výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že inovativnost péče není rozhodná sama o sobě, ale pouze pokud má nadregionální využití.

Jedná se o podřazení určité služby pod širší zastřešující kategorii „služba nadregionální či celostátní povahy“, pročež daná služba musí určitým způsobem vykazovat nadregionální nebo celostátní dosah. Inovativnost péče, v podobě přijetí nových postupů, bez dalšího nesouvisí s nadregionalitou neboli územním a osobním rozsahem služby. Z tohoto důvodu musí žadatel souvislost mezi inovací a nadregionalitou náležitě vysvětlit.

Tomuto výkladu odpovídá znění kapitoly 3, přílohy č. 3 Metodiky dotačního titulu. Druhý odstavec uvádí, že inovativnost se hodnotí nejen z hlediska zavedení nových nebo významně vylepšených přístupů ojedinělých na území ČR nebo krajů, kde má být služba poskytována, ale také s ohledem na nadregionální potenciál inovativních prvků. Tímto potenciálem se rozumí míra využitelnosti inovace jinými poskytovateli obdobných služeb k dosažení vyšší účinnosti poskytování sociálních služeb nebo zadavateli ke zkvalitnění procesu plánování a financování sociálních služeb. Totožné pojetí inovace obsahuje také bod 3.3 checklistu v příloze č. 4 Metodiky dotačního titulu.

Jak žalobce odůvodnil nadregionální povahu služeb?

Žalobce v žádosti o dotaci odůvodnil nadregionální povahu poskytovaných služeb pomocí kritéria inovativnosti. Vysvětlil, že systém Omaha slouží k dokumentaci lidských potřeb, silných stránek, popisu intervencí a měření klientských výstupů v jednoduché podobě, a propojuje data s demografií, financemi, státní správou a sociálním zabezpečením. Pokrok dle žalobce spočívá v kategorizaci a diagnostice sociálních a zdravotních jevů v čase napříč regiony a službami, proto je výhodné začlenit do projektu sociální služby ve více regionech ČR. Systém Omaha je využitelný jakýmkoli poskytovatelem sociální služby jako volné dílo.

Žalobce popsal systém Omaha a jeho výhody vyčerpávajícím způsobem v IV. kapitole přílohy žádosti o dotaci, kde mj. upozornil na přímou úměru mezi množstvím vstupů do systému a přesností jeho výstupů. Kromě toho žalobce popsal vliv systému Omaha na vyhodnocování zásad veřejného financování, a uzavřel, že plánuje vyvíjený software zpřístupnit ostatním provozovatelům sociálních služeb.

Městský soud rozhodnutí MPSV zrušil

Soudci městského soudu uvedli: „Z výše uvedeného plyne, že žalobce vysvětlil vliv systému Omaha na účinnost služeb poskytovaných ostatními provozovateli péče, a to v podobě dosažení komplexní analýzy celé škály hodnotících kritérií při poskytování služeb. Žalobce též popsal vliv systému Omaha na financování sociální péče. Žalobce plánuje systém zpřístupnit ostatním poskytovatelům péče, což má vést k přesnějším výsledkům analýzy v důsledku většího vzorku posuzovaných případů.

Inovativnost se tudíž vztahovala nejen ke zlepšení poskytování sociálních služeb žalobcem, ale též k nadregionálnímu potenciálu, tj. využitelnosti ostatními poskytovateli služeb ke zvýšení jejich účinnosti ve smyslu kapitoly 3, přílohy č. 3 Metodiky dotačního titulu. Žalovaný proto nemohl řízení zastavit dle § 14j odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel pouze s lakonickým tvrzením, že žalobce nedoložil vztah inovace k nadregionalitě služeb.

Žalovaný se měl věcně zabývat vlivem systému Omaha na účinnost poskytování sociálních služeb ostatními poskytovateli a řádně v napadeném rozhodnutí vysvětlit, proč považoval tento vliv za dostatečný, nebo nikoli. Žalovaný tak neučinil, čímž zatížil napadené rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů.“

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. května 2024 č. j. 14 A 148/2023- 43.

Více našich článků k problematice dotací najdete zde.