Nejvyšší správní soud se vyjadřoval k tomu, co rozumí veřejným zájmem výrazně převažujícím nad zájmem na ochrana zemědělské půdy s třídou ochrany I. a II. Není to příliš potěšující, pokud fandíte životnímu prostředí.

Z rozsudku NSS vyplývá následující myšlenkový pochod: „Podle stěžovatelů vyhodnocují odpůrce i krajský soud výrazně převyšující veřejný zájem benevolentně. Otázka veřejného zájmu byla diskutována laicky a bez odborných podkladů. Krajský soud podle stěžovatelů pochybil, pokud označil odpůrcovo nepodložené tvrzení o naléhavé bytové potřebě za notorietu.

NSS však má za to, že krajský soud nevycházel pouze z obecného tvrzení o potřebě bydlení. Výrazně převyšující veřejný zájem identifikoval právě v nezbytnosti nové zástavby, poukazoval také na prudký růst cen pozemků, obtížnou dosažitelnost bydlení a ovlivnění suburbanizace v příměstském okolí… Ze SEA… plyne také kladný přirozený přírůstek počtu obyvatel. Krajský soud uzavřel, že s ohledem na charakter městské části a její umístění nelze zástavbu situovat jinde. Dále argumentoval navázáním nově zastavovaných ploch na stávající zastavěné území a vyčerpáním možných rozvojových ploch. Rozvojové plochy navíc nebylo s ohledem na charakteristiky půdního fondu v území možné umístit mimo půdy II. a III. třídy ochrany… Podle NSS je zjevné, že krajský soud vycházel z obsahu správního spisu. Ani zde tedy nenastala situace, že by odpůrce nepřípustně odůvodnil změny územního plánu až dodatečně a krajský soud tyto změny přijal.

Z tohoto posouzení také plyne, že odpůrce zkoumal i soulad změny územního plánu s § 5 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dospěl k závěru, že v posuzované lokalitě není možné příznivější řešení. Krajský soud dále zohlednil predikovanou míru zastavěnosti 30 % (která rovněž plyne ze změny územního plánu a nikoli až z odpůrcova tvrzení v řízení před soudem). Přihlédl též k tomu, že o změny usiluje již několik let sama městská část, jež je reprezentantem občanů, pečuje o jejich potřeby a o všestranný rozvoj, i k tomu, že námitky neuplatňovaly osoby, které by na půdě chtěly hospodařit. Krajský soud poukázal i na to, že námitka nesměřovala proti záboru samotnému, ale jen vůči nedostatečnému odůvodnění. NSS opět připomíná, že soudy mají územní plány přezkoumávat zdrženlivě a zasáhnout pouze v případech zjevné nezákonnosti. Ztotožnil se tedy se závěrem krajského soudu.

NSS dodává, že argumentovat nelze ani tím, že pozemky jsou nyní trvale zatravněny. Jak již uvedl výše, jelikož jde o ornou půdu, mohli by ji její vlastníci obdělávat. S takovým využitím půdy by se pojila značná prašnost a hlučnost spojená s mechanickým zemědělstvím. I to by mohlo mít dopad na kvalitu bydlení, kterou argumentuje stěžovatelka a). Tvrzení o podstatném úbytku zeleně není namístě ani v případě, kdy by se jednalo o trvale zatravněnou plochu. S ohledem na plánovanou míru zastavění (30 %) není totiž potenciální úbytek zeleně zásadní.“

Závěr

Doufejme, že příště budou mít soudci více empatie vůči potřebě uchovávat kvalitní zemědělskou půdu nezastavěnou a méně vstřícnosti vůči developerským záměrům. Pokud se jim do toho chtít nebude, tak jim přejeme, aby našli lepší argumenty, než zajištění dostupnosti bydlení. V situaci, kdy se dle serveru Sreality.cz v Jehnicích řadový (typizovaný) rodinný dům 4+kk prakticky bez zahrady prodává za skoro 16 milionů korun, je to totiž úsměvné (na ulici, které se změna územního plánu týkala, se pak byt 3+kk o rozloze 68 m2 dá koupit za osm a půl milionu). Taková nová zástavba je ve veřejném zájmu stěží, a už vůbec neřeší nedostupnost bydlení.

Současně věříme, že se najde více obcí, které budou aplikovat vhodné postupy, jež ve vztahu k omezování zastavitelnosti zemědělských pozemků stanovuje metodika ministerstva životního prostředí a které budou mít odvahu se této neudržitelné judikatuře se postavit tváří v tvář (nebo aspoň skrze datové schránky, když půjde o jednání bez jednání). Rádi jim v tom pomůžeme.

 

Novela zákona o ZPF a územní plánování

 

Podle rozsudku NSS, čj. 2 As 160/2022 – 87, ze dne 27. 11. 2023, dostupné na www.nssoud.cz

Více našich článků k problematice územního plánování zde.