Před Krajským soudem v Praze „stanul“ znovu Územní plán města Říčany, resp. jeho změna č. 5. Ta v plochách smíšených stanovila, že mezi nepřípustné využití patří „stavby pro obslužnou sféru (obchod, služby, administrativa, komerční vybavení) ve vzdálenosti větší než 30 m od hranice plochy SM vymezené podél ul. Černokostelecká“.

V části územního plánu věnované regulaci výšek pak soud zrušil podmínku v tomto znění: „…9 a současně povinné ustupující podlaží nebo podkroví – ve vzdálenosti větší než 30 m od hranice plochy SM vymezené podél ul. Černokostelecká; bez možnosti navýšení v případě umístění podzemních garáží.“ Proč soud k takovému kroku přistoupil si řekneme v našem dalším článku.

Chybělo odůvodnění – jak jinak

Krajský soud dospěl k závěru, že změna č. 5 nebyla dobře odůvodněná: „Přitom právě na rozhodnutí o námitkách jsou co do podrobnosti odůvodnění ve vztahu ke konkrétním plochám, resp. pozemkům kladeny relativně vyšší nároky než na vlastní odůvodněním územního plánu, resp. jeho změny… To je rozdíl oproti druhému typu odůvodnění, tj. vlastnímu odůvodnění (změny) územního plánu. Zde naopak takovou míru podrobnosti vyžadovat nelze, jelikož to není s ohledem na rozsah otázek regulovaných územním plánem nebo jeho změnou ani myslitelné. Pokud by byly požadavky na vlastní odůvodnění (změny) územního plánu přemrštěné, ve svém důsledku by tím mohlo být územní plánování zcela paralyzováno.

Povinností obce tedy není odůvodnit v obecné části odůvodnění každý jednotlivý dílčí parametr napadeného územního plánu či jeho změny, obzvláště jestliže vůči němu nesměřovala konkrétní námitka (srov. rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2022, č. j. 43 A 54/2022-90, odst. 52 a 53). Byť vlastní odůvodnění (změny) územního plánu zásadně zůstává spíše v obecné rovině a není nutné, aby v něm až na zcela výjimečné případy byla odůvodněna příslušná regulace z pohledu každého dotčeného pozemku či všech řešených ploch, musí být i v něm uvedeny důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů… Jinak řečeno, ačkoliv může být vlastní odůvodnění změny územního plánu (oproti rozhodnutí o námitkách) obecnější, nelze připustit naprostou absenci konkrétních důvodů pro její přijetí.“

Soud ale konstatoval, že v rozporu s výše uvedeným vlastnicí „napadené regulativy omezující využitelnost ploch SM – a tím i jejích pozemků – však odpůrce přijal bez jakéhokoliv odůvodnění… Soud pro úplnost podotýká, že důvody pro přijetí předmětných regulativů nejsou seznatelné ani z obsahu správního spisu, resp. procesu pořizování změny územního plánu.“

Odůvodňovat regulaci až v řízení před soudem je už pozdě

Mimořádně zajímavé pak je, že soud řekl: „Soud nepřehlíží, že ve vyjádření k návrhu se odpůrce snažil předestřít odůvodnění předmětných regulativů a činil tak i poměrně přesvědčivě. Důvody uvedené až ve vyjádření v soudním řízení však nemohou dodatečně zhojit vady napadeného územního plánu… Samotné důvody, které odpůrce vedly k přijetí konkrétních změn územního plánu, totiž musí být v míře srozumitelné jejich adresátům alespoň rámcově obsaženy již ve vlastním odůvodnění těchto změn (tj. v odůvodnění vydaného opatření obecné povahy). Vzhledem k naprosté absenci konkrétních důvodů pro přijetí předmětných regulativů v daném případě nepřicházelo v úvahu, aby odpůrce odstranil nedostatky odůvodnění přijatého opatření obecné povahy až v rámci řízení před soudem.“

S podobným problémem jsme se setkali v naší praxi nejednou – obec naprosto přesně ví, proč takovou či makovou regulaci chce, ale vůbec to do opatření obecné povahy neuvede. S tím, aby byl územní plán pořádně odůvodněný, by přitom měl obci pomoci zpracovatel. Je podle našeho názoru vhodné si vzít k ruce i právníka, který procesu územního plánování rozumí. Jenom takový odborník totiž adekvátně posoudí, zda je či není opatření dostatečně odůvodněno z pohledu soudců. O územních plánech totiž nakonec vždy rozhodují jenom právníci.

Podle rozsudku KS Praha, čj. č. j. 51 A 32/2023 – 73 ze dne 25. 9. 2023

Více našich článků k problematice územního plánování najdete zde.