S překvapením jsme zjistili, že se mezi pořadateli letních táborů rozmáhá takový nešvar: kromě potvrzení od lékařů vyžadují od dětských účastníků očkovací průkazy, v lepším případě jen jejich kopie. Ačkoliv to pro laiky nemusí být na první pohled zřejmé, očkovací průkazy obsahují citlivé informace o zdravotním stavu, po kterých organizátorům táborů do slova a do písmene nic není. Proto nemůže být podle našeho názoru účast dítěte na táboře podmiňována poskytnutím očkovacího průkazu. Podrobné argumenty uvádíme v následujícím článku.

Postup organizátorů táborů

K ruce si vezmeme směrnice Junáka. Ne proto, že by skauti byli jediní, kdo podceňují práva dětí na ochranu osobních údajů týkajících se zdravotního stavu a význam GDPR, ale jednoduše proto, že mají snadno dostupné interní normy a pokyny vedení. V„táborové směrnici“ se píše:

Doporučujeme vybrat od účastníků tábora kopii kartičky zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz a vyžadovat dokumenty uvedené výše v čl. (8) i u účastníků tábora, který není zotavovací akcí, tedy s méně jak 30 dětmi do 15 let či délkou maximálně 5 dní (nejedná se ovšem o povinnost). S ohledem na povinnost o potřebě běžného očkování pro účastníky zotavovacích akcí, která je dána zákonem o ochraně veřejného zdraví, je pro vedoucího tábora očkovací průkaz a posudek o zdravotní způsobilosti účastníků dobrým dokladem o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně, že je proti nákaze imunní či že se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci – vedoucí tábora se tak zbytečně nevystavuje riziku případných pokut.“

Skauti sami jsou si vědomi toho, že jejich požadavek nemá oporu v právních předpisech. Pro rodiče jde o naprosto nezávazné doporučení, ať už jde dokládání obsahu očkovacího průkazu pro jakoukoliv akci anebo o dobrozdání pediatra pro akci, které se účastní méně než 30 dětí pod 15 let. Kupodivu máme osobní zkušenost s tím, že tento nesmysl  oddíly aktivně „vymáhají“ a zasahují do práv dětí na ochranu citlivých údajů. Na okraj dodáváme, že dramatizace pokut je z říše fantazie (potvrzeno KHS JMK) a není jasné, kde k tomuto závěru skauti přišli. Jednoduše totiž platí, že pokud mají děti v případech vyžadovaných právními předpisy potvrzení od lékařů, organizátoři jsou na 100 % „kryti“ (splnili požadavky státu a není za co je přestupkově trestat).

Vedoucí rozumí zdravotní dokumentaci lépe než lékaři?

I když by čirou náhodou na tábor jelo dítě disponující posudkem, ale současně očkovacím průkazem, kde není úplně všechno očkování zaznamenáno (z různých důvodů, dokonce to ani neznamená, že fakticky dítě očkováno není, jen třeba není vakcína vyplněna), není vůbec věcí skautů jako naprostých laiků bez přístupu k celé zdravotní dokumentaci dítěte nebo bez znalosti důvodů pro neočkování nebo nekompletní očkování (zdravotní nebo náboženské důvody či výhrada svědomí) hodnotit „vyplněnost“ očkovacího průkazu a rozhodnout o vyloučení dětí z tábora. Pokud by tak učinili, jednalo by se o naprostou svévoli a o zcela nepřípustnou diskriminaci.  Ani  při vynaložení naší veškeré – bohaté – fantazie si neumíme představit dvacetiletého skautského vedoucího, který je rád, že je rád, jak na nádraží s bagáží a pobíhajícími dětmi činí závěr o zdravotní způsobilosti dítěte v rozporu s posudkem lékaře.

Naštěstí jsou dostupné i rozumné informace ohledně vztahu posudku, GDPR a očkovacího průkazu. Na webu Poradny ČRDM pro organizace pracující s dětmi a mládeží se k problematice vyžadování očkovacích průkazů na zotavovacích akcích dočteme k dotazu na vyžadování očkovacího průkazu:  „V Zákoně o ochraně veřejného zdraví se praví: ‚Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.‘ Dítě nemá povinnost předávat očkovací průkaz, ale má povinnost odevzdat Posudek zdravotní způsobilosti, které mj. obsahuje i informaci o očkování.

To je jediný možný přístup v souladu s požadavky právní úpravy. Každý organizátor se jej musí držet. Organizátoři nesmějí vymáhat očkovací průkazy s tím, že „pediatr nepochybně lže, lže i rodič, lže i dítě a zásah do citlivých údajů není přece zas tak velký, když se očkovací průkazy nebo jejich kopie přece vrátí a dívat se do nich budou jen ti, kdo jsou na táboře“ (což jsou bohužel reálné argumenty vedení nejmenované organizace) . To je jednak nesmysl a současně jde o docela drsné a zcela bezdůvodné obvinění všech okolo, kteří mají pro ochranu citlivých údajů dítěte naprosto logické a dobré důvody (v případě lékařů pak samozřejmě není pochopitelné, proč by tito měli automaticky všichni lhát a kde by rodiče sehnali ty spřátelené podvodné pediatry, jejichž podvratnou činnost na poli očkování organizátoři táborů svým zásahem hodným čestných hochů od Bobří řeky rozkryjí).

Co říká zákon a vyhláška

Věc upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ten v § 9 odst. 2 a 3 říká, že pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které je tzv. bezinfekční a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

V případě zotavovací akce tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

V § 8 je definována zotavovací akce takto: „Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.“ Ve vyhlášce č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti se pak uvádí, jaký je obsah posudku (příloha č. 3).

Z toho vyplývá, že když jde o akci pro méně než 30 dětí, nemůže organizátor vyžadovat ani posudek lékaře, je tedy na vůli rodiče, zda jej předloží nebo ne a organizátoři s tím nemohou dělat vůbec nic, nechtějí-li se (opět) dopustit nezákonného rozlišování bez důvodu. Je zjevné, že zákonodárce věděl (a měl k tomu dobré důvody), proč z hlediska epidemiologického reguloval věc v právních předpisech právě takto. Nebo snad organizátoři demkraticky zvolené vládě a právnímu státu nevěří? S covidem to tak nevypadalo.

Jak je to s GDPR

Očkování je naprosto bez debat údajem o zdravotním stavu. Ve směrnici Junáka o GDPR se píše, že pod pojem citlivý údaj „se řadí vyjmenované typy osobních údajů, zejména ty vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, členství v politických stranách, náboženství, trestné činnosti, zdravotním stavu a další (tedy i informace o očkování). Dále se ve směrnici uvádí, že Junák a jeho jednotlivé organizační jednotky v rámci výkonu oprávněné činnosti spolku zpracovávají i citlivé údaje mladších členů mj. z důvodu ochrany zdraví a života svých členů při každé akci Junáka či jeho organizačních jednotek, kdy organizace přebírá zákonnou odpovědnost za mladšího člena od jeho zákonných zástupců; aby tato odpovědnost mohla být zaručena, je nezbytné evidovat údaje o zdravotním stavu mladších členů, zejména ve vztahu k činnostem, prováděným na skautských akcích (včetně stravovacích omezení). Souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů je nedílnou součástí vstupu do Junáka, členství v něm a účasti na jeho Činnosti a akcích.“

V přihlášce se pak uvádí, že skaut zpracovává o každém členovi nezbytné údaje o zdravotním stavu, další údaje související s činností člena – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní pojišťovna a podobné údaje. Skaut dále zpracovává o členech, u kterých k tomu zákonný zástupce udělil souhlas, i údaje jiné údaje, ke kterým dává souhlas člen nebo zákonný zástupce (např. doplňující údaje o zdravotním stavu aj.). Nepochyběn je tedy k poskytnutí očkovacího průkazu nutný souhlas rodičů.

Můžou si organizátoři souhlas vynutit s tím, že když ho rodiče nedají, má dítě „útrum“ s táborem? To nemohou. V obecném nařízení se v čl. 7 odst. 4 se totiž uvádí, že souhlas musí být svobodný. Takový, který je podmíněný slzami účastníka tábora, svobodný rozhodně není. Nařízení totiž říká, že při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné. Má-li dítě v případech vyžadovaných právními předpisy posudek lékaře, není očkovací průkaz ani omylem nutný. Vše, co k očkování potřebují organizátoři vědět, je totiž právě v tomto potvrzení (jeho obsah dokonce stanoví právní předpisy).

Vedle toho každé zpracování osobních se musí opírat o řádně vymezený účel (čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR). Tento účel musí být určitý, výslovně vyjádřený a legitimní. Už zde lze mít pochybnost o tom, zda v případě, kdy právní úprava stanoví povinnost doložit posudek lékaře, lze najít legitimní účel pro shromažďování dalších oproti právní úpravě nadbytečných informací o zdravotním stavu.

Zejména pak ale je nutno poukázat na ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, které stanoví zásadu minimalizace údajů, tj. zpracovávat je možné jen nezbytné minimum údajů potřebné k dosažení daného účelu. Toto posouzení doplňuje posouzení nezbytnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. b) až f).

Údaje o zdravotním stavu jsou navíc zvláštní kategorií osobních údajů (čl. 9 nařízení GDPR) a zpracovávat tyto údaje (navíc ve vztahu k nezletilým dětem) v rozsahu, který je nad rámec právních předpisů, jež sledovaný účel řeší, skutečně nelze považovat za legitimní.

Vyžadování očkovacího průkazu (nebo jeho kopie či nějakých výpisů ze zdravotní dokumentace) tedy je v příkrém rozporu s požadavky GDPR.

Co říká Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Zajímalo nás, jak věc vidí hygienici, kterých se organizátoři táborů prý tolik obávají a jejichž tvrdými tresty a likvidačními pokutami se zaklínají. Z KHS JMK nám napsali, že za roky 2012–2022 neudělili táborům žádnou pokutu za neočkované dítě. Žádné takové dítě dokonce na táboře ani v Jihomoravském kraji v uvedených letech nevystopovali, i když kontroly samozřejmě probíhají (naštěstí kvůli jiným hygienickým prohřeškům organizátorů – naše děti se jednou vrátili z tak tragicky zdravotně podceněného tábora opět nejmenovaných organizátorů, že jsme zvraceli všichni ještě týden). Naopak, což je velmi vtipné, 7 osob, které se podílely na organizaci tábora, nemělo podle dat KHS potřebné lékařské potvrzení. Ti „zlí“ tedy nejsou mezi dětmi, ale mezi vedoucími, kuchařkami a kol. Zajímavé, že toto organizátory evidentně tolik netrápí jako případní lháři mezi pediatry.

KHS pak výslovně napsala: „Dle platné legislativy není povinností dodat na zotavovací akci i očkovací průkaz nebo jeho kopii (skutečnost, že je dítě řádně očkováno, vyznačí lékař do lékařského posudku), ale ve většině případů bylo zjištěno, že kopii očkovacího průkazu děti mají a je součástí jeho ‚lékařské karty na zotavovací akci‘.“ Evidentně tedy je možné, aby rodiče organizátorům citlivé údaje o zdravotním stavu dali, ale rozhodně to není nutné.

Nejvhodněji tedy uzavřeme článek konstatováním hlavní kanceláře Junáka: Ze strany hlavního spolku se jedná o doporučení, tj. pokud se rodič dítěte rozhodne, že očkovací průkaz (či jeho kopii) nechce vedení tábora z jakéhokoliv důvodu poskytnout, oddíl/středisko ho po něm jistě nemůže vyžadovat, příp. (pouze) na základě jeho neposkytnutí znemožnit dítěti účast na táboře (zotavovací akci).“ Jedině tak to totiž je.

Očkování a ukrajinské děti na skautských táborech

Ve vztahu k extrémní tvrdosti a necitlivosti vůči údajům dětí o zdravotním stavu pak působí prakticky jako fraška sdělení k účasti dětí z Ukrajiny na letních táborech (rok 2022), i když je známý vztah občanů této země ke korupci ve zdravotnictví, očkování (málokterý Čech asi věří, že mu po vakcíně naroste ocas) a zdravotní péči obecně. Po malých Ukrajincích měly skautské oddíly žádat před odjezdem na tábor mj.:

  • Potvrzení zdravotní způsobilosti. Pokud je tábor zotavovací akcí, potřebují potvrzení o zdravotní způsobilosti na tábor i ukrajinské holky a kluci. Nabízíme jeho dvojjazyčnou verzi. Nejjednodušší je, pokud si zde již našli ošetřujícího lékaře, který jim ho vystaví. Případně jim můžete doporučit, aby si takové potvrzení nechali zaslat od svého lékaře z Ukrajiny, nebo aby si od něj nechali zaslat alespoň anamnézu, na jejímž základě bude pro české lékaře možné vystavit potvrzení. 
  • Očkování. Pakliže je váš tábor zotavovací akcí, je třeba si pohlídat, aby i ukrajinské děti splňovaly podmínky povinného očkování. Jejich očkovací kalendář je stejný jako náš, ale může se stát, že některé děti ho naplněný nemají. Pokud nemají očkovací průkaz, i zde doporučte rodičům, aby si vyžádali potvrzení na dálku od svého ukrajinského pediatra, pokud je to alespoň trochu možné. 

Tento přístup se jeví jako zjevně diskriminační (na základě národnosti) vůči českým dětem a z hlediska proklamované ochrany zdraví ostatních členů oddílu a nutnosti zkoumat „očkovací status“ dítěte nad rámec požadavků právních předpisů jako naprosto absurdní.

Závěrem: nejen skauti by měli učit děti bránit svoje soukromí

Jako skaut, advokát a otec dvou báječných dětí si myslím, že je úkolem organizací pracujících s drobotinou a mládeží, učit je o tom, jak chránit svoje soukromí a nesdělovat nikomu o sobě nic, než je nezbytně nutné. Zvláště v dnešní bláznivé době, kdy dětem hrozí nebezpečí zneužití na každém jejich kroku v online světě, je tato zásada důležitá a měla by být za každé situace prioritou a skutečným zájmem na výchově nové generace. Naše děti totiž budou těmi, kdo za pár let povedou svět a to, co se naučí v mládí, ve stáří jako když najdou (navíc pak budou svoje modely chování uplatňovat na druhých).

Proto musí víc než kdy jindy při ochraně dětí před nebezpečím platit zásady skautingu nebo ty, ke kterým se hlásí nový Pionýr a jiné organizace.

Před začátkem táborů proto nabízíme zdarma naše znalosti a zkušenosti pod heslem „Buď připraven!“ (dle potřeby a požadavků režimu lze modifikovat na „Vždy připraven!“).