Zajímavý případ řešil na MDŽ roku 2023 Nejvyšší správní soud. Týkal se územní rezervy. Konkrétně šlo o to, zda město správně vyložilo námitku navrhovatele požadující vymezení územní rezervy pro jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují. Na to navazovalo zhodnocení rozhodnutí o této námitce a postupu krajského soudu, jenž územní plán zrušil nejen v části daného rozhodnutí, ale také v části vymezující zastavitelné plochy v místě územní rezervy.

O co šlo u krajského soudu

Navrhovatel (vlastník nemovitosti a současně zástupce veřejnosti) chtěl, aby město vymezilo v územním plánu územní rezervu pro případný budoucí jihozápadní obchvat města a aby v této územní rezervě územní plán nepočítal s žádnými zastavitelnými plochami, které by mohly realizaci budoucího obchvatu ohrozit. U Krajského soudu v Hradci králové nebyl navrhovatel nejprve úspěšný, ale poté, co NSS vrátil krajskému soudu jeho rozhodnutí zpět, krajský soud územní plán v části zrušil.

Zásadním problémem bylo nesprávné pochopení a vyhodnocení námitky odpůrcem – městem. V rozsudku NSS se k postupu krajského soudu mj. dočteme: „Krajský soud sice uznal, že pochopit některé nejasné až matoucí formulace nebylo zcela jednoduché, nicméně dodal, že odpůrce měl být stále schopný rozpoznat, kam námitka míří. Jelikož však vyšel z mylné podoby námitky, odůvodnění rozhodnutí o ní se s jejím obsahem zcela minulo. Odpověď na to, proč uvedený návrh na řešení dopravní situace v Novém Městě nad Metují odpůrce nemohl či nechtěl akceptovat, přitom neplyne ani z jiných částí územního plánu.

Odpůrce návrhu na vymezení územní rezervy nemusel vyhovět, nicméně v takovém případě měl povinnost jasně deklarovat, z jakých důvodů návrh nehodlá přijmout. Dostatečný není ani náznak jeho vlastního postoje v rozhodnutí o námitce č. 258. S ohledem na vadné odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 258 krajský soud zrušil rovněž vymezení zastavitelných ploch Z.K6 a Z.K8, jež se nacházely v místě navržené územní rezervy.“

Jak věc viděl NSS

Kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu, kterým část územního plánu zrušil, podalo město samo a dále některé osoby zúčastněné na řízení. Kasace byla zamítnuta. Proč? Protože rozhodnutí o námitkách trpělo řadou vad. Pojďme se podívat, jakých.

NSS nejprve řekl, že „nepřisvědčuje stěžovatelům ani v tom, že z dalších různých formulací v námitce je zřejmé, že navrhovatel požadoval obchvat místo přeložky, nikoliv vedle ní. Jak už totiž soud naznačil v části IIIa. tohoto rozsudku, míra nejasnosti námitky nepřesahovala takovou mez, aby nebylo možné pochopit její obsah. Zároveň je nutné námitku číst jako celek, tedy včetně úvodu a příloh, které stěžovatelé nedůvodně marginalizují.

Nejvyšší správní soud opakuje, že navrhovatel hned v úvodu námitku dostatečně zřetelně rámuje tím, že v řízení o územním plánu nelze brojit proti vedení přeložky silnice I/14 středem Nového Města nad Metují. Ve schematické mapce v příloze námitky je pak zakreslen požadovaný obchvat (územní rezerva) spolu s plánovanou trasou přeložky, podobně jako v příloze připomínky. Podle Nejvyššího správního soudu je navíc např. termín „obchvat silnice I/14“, který navrhovatel v námitce užívá a který je podle krajského soudu nejasný, naopak jednoznačný.

V návaznosti na již uvedené mu totiž nelze rozumět jinak, než že jím má navrhovatel na mysli obchvat, jenž má být realizován v návaznosti na přeložku silnice I/14 (právě tuto komunikaci má obchvátit). Pro tento závěr svědčí také to, že jak v připomínce, tak v námitce je trasa obchvatu (plocha územní rezervy) vždy odvozena od plánované trasy přeložky. Nevychází totiž z původní (současné) trasy silnice I/14, která uhýbá na severovýchod a prochází přes Spy, nýbrž počítá s jejím vedením od této místní části na severozápad, směrem na místní část Vladivostok.“

 Závěr

Jak vidno, na námitky je podle soudu nutno, stejně jako například na referendové otázky, hledět shovívavě a snažit se vlastníkům nebo zástupcům veřejnosti pokud možno porozumět a chápat, že nemluví jazykem úředníků územního plánování nebo architektů. Uplatněná námitka neznamená, že se jí musí vyhovět, ale je třeba s tím, kdo ji podal, zacházet slušně a námitku řádně vypořádat a rozhodnutí o ní odůvodnit, minimálně v rámci odůvodnění celého opatření obecné povahy – územního plánu.

 

Zpracováno podle rozsudku NSS ze dne 8. 3. 2023, čj. 6 As 168/2022 – 96, dostupné na www.nssoud.cz