Otázka: Kdo může dát podnět k pořízení územního plánu nebo jeho změny?

Tyto subjekty jsou přesně vyjmenovány zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v § 44. Zastupitelstvo tedy o pořízení rozhoduje:

  • z vlastního podnětu;
  • na návrh orgánu veřejné správy,
  • na návrh občana obce,
  • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
  • na návrh oprávněného investora (tím je podle § 23a odst. 1 vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury).

Pro obce je možná zajímavé, že v souladu s judikaturou se právě k podání tohoto podnětu mohou zavázat ve smlouvě s investorem, je to totiž první a jediná fáze územního plánování, kdy obec ještě nevystupuje jako orgán veřejné správy, byť v samostatné působnosti: „Obec je oprávněna zavazovat se v rozsahu své samostatné působnosti, což také ve sponzorské smlouvě učinila, když se zavázala pouze k zařazení pozemků jako stavebních do územního plánu, avšak nezavázala se k tomu, že takovýmto způsobem bude územní plán schválen Ani její závazek vydat sponzorovi souhlas s vydáním územního a stavebního rozhodnutí pro stavbu rodinných domů a závazek neklást projektu žádné překážky není v rozporu s pravomocí v rozsahu její samostatné působnosti. Proto i odvolací soud shledává uzavřenou sponzorskou smlouvu jako platnou.“ (Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2020, č. j. 21 Co 240/2019- 255) Více o této kauze jsme napsali zde.

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.