Nejvyšší správní soud konstatuje nezákonnost jednoho opatření za druhým. Protože dostáváme řadu dotazů, jestli je možné vůči státu nárokovat nějakou újmu za dopady takových opatření (zákaz pohybu a pobytu bez roušek či respirátorů, omezení škol a školek, omezení provozoven, apod.), rozhodli jsme se, že nabídneme zletilým fyzickým osobám společné uplatnění nároku podle zákona č. 82/98 vůči ministerstvu zdravotnictví za dopady těchto opatření. Budeme požadovat omluvu, ale také finanční satisfakci.

Äktualizace: Na základě Vašich žádostí jsme se rozhodli prodloužit lhůtu pro doručení plné moci do 30. 7. 2021. Poté již další plné moci nebudou přijímány. S ohledem na to, že NSS v červenci příliš nerozhodoval, zřejmě také zohledníme i opatření zrušená na konci července či na začátku srpna. 

Pokud se chcete k žalobě připojit, je to možné ZA TĚCHTO PODMÍNEK.

Stačí si stáhnout TUTO PLNOU MOC, vyplnit elektronicky údaje (HLAVNĚ ČITELNĚ), vytisknout plnou moc, podepsat ji a poslat poštou na adresu:

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
adresa kanceláře: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Je potřeba nám poskytnout na sebe e-mailovou adresu pro další komunikaci.

Je také vhodné, když nám společně s plnou mocí zašlete sami za sebe  více o tom, jak se Vás opatření negativně dotýkala (případně to je možné poslat na e-mail david@davidzahumensky.cz).

V rámci tohoto společného postupu zastoupíme pouze zletilé fyzické osoby a půjde pouze o nárokování náhrady nemajetkové újmy. Vymáhání nároku na náhradu majetkové škody vč. ušlého zisku může být dojednáno pouze zvláštní dohodou a k uplatnění nedojde v rámci tohoto společného postupu.

V případě, uplatňování nároků za nezletilé dětí je podmínkou pro podání žaloby ve věci souhlas opatrovnického soudu s takovým postupem. To může postup při společném uplatnění nároku zdržovat a proto v rámci tohoto společného postupu nebude převzato zastoupení nezletilých. To je možné pouze na základě zvláštní dohody.

Proč omluvu a odškodnění chtít?

Nemůžeme připustit, aby si exekutiva dělala, co se jí zlíbí. Pokud bez řádného odůvodnění ničí naše životy, musíme se bránit. Lidé byli nuceni na základě nezákonného opatření nosit „náhubky“ v práci, ve veřejné dopravě a dokonce i venku. Omezováni jsme byli také v celé řadě dalších oblastí.

Jak to celé bude probíhat?

Do 30. 7. 2021 sesbíráme plné moci pro hromadné uplatnění nároku a nejpozději v následujících 2-3 týdnech odešleme výzvu ministerstvu zdravotnictví, aby všem zúčastněným osobám zaslalo omluvu za svá pochybení a finanční satisfakci. Ministerstvo pak podle zákona má 6 měsíců na to, aby ve věci přijalo stanovisko.

Očekáváme, že tato vláda se svým občanům neomluví. Proto po uplynutí 6 měsíců odešleme žalobu k soudu. Soud by mohl rozsudek ve věci vydal řádově do 1 roku od podání žaloby.

Na co máme tedy nárok?

Už v Listině základních práv a svobod je zakotveno, že „Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“ Toto pak konkretizuje zákon č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Rozhodli jsme se hromadně uplatnit nárok na nemajetkovou újmu a požadovat omluvu i finanční satisfakci. Tuto satisfakci může požadovat každý, protože není nikdo, kdo by nebyl zrušenými opatřeními ministerstva zdravotnictví dotčen a komu by nevznikla újma. Stačí se seznámit s výše uvedenými podmínkami poskytnutí služby a zaslat podepsanou plnou moc na adresu advokátní kanceláře.

Co mě to bude stát?

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. nabízí zastoupení při společném uplatnění nároku tak, že přímo hradíte pouze částku 500 Kč plus DPH 21% (celkem 605 Kč) za převzetí zastoupení. Fakturu Vám zašleme na e-mail, který nám sdělíte.

Nad rámec toho naše advokátní kancelář dostane zaplaceno pouze, pokud s žalobou budeme úspěšní a soud nám přizná náhradu nákladů řízení. Pak přiměřené náklady zaplatí ministerstvo zdravotnictví. Pokud by žaloba byla zamítnuta, nedostaneme navíc nic dalšího.

Pro podání žaloby je potřeba počítat s tím, že bude nutné uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (ev. ve výši podle právní úpravy účinné v době podání žaloby). Když bude žaloba úspěšná, soudní poplatek se vám vrátí.

Blíže viz podmínky zastupování.