Městská policie hl. m. Prahy dnes na svém facebookovém profilu zveřejnila příspěvek „Žádáme veřejnost, aby dodržovala mimořádná opatření a nařízení“ společně s videem zachycujícím hrdinný zákrok strážníků 1517 a 2653 s tímto textem:

Muž bez zakrytých dýchacích cest v prostoru metra. Na výzvy strážníků k jejich zakrytí a prokázání totožnosti nereagoval. Navíc agresivně gestikuloval. Během dalších více něž pěti minut neuposlechl jakékoliv zákonné výzvy zakročujících strážníků. To ani poté, co byla použita opakovaná výzva s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. Skončil s pouty na rukou.

Na nástupišti stanice metra Florenc si hlídka všimla muže, který neměl zakryté dýchací cesty. Vyzvala ho k nápravě nebo opuštění prostor metra. Muž nereagoval, mával před hlídkou jízdenkou a pak si sedl na lavičku mezi ostatní cestující, kteří se proti tomu silně ohrazovali. Během více než pětiminutového jednání neuposlechl žádné ze zákonných výzev zakročujících strážníků. V okamžiku, kdy začal stupňovat svoji agresivitu, nezbylo, než použít donucovacích prostředků v podobě hmatů a chvatů. Nakonec došlo také k přiložení pout. Poté, co se hlídka přesvědčila, zda muž není ozbrojen, byl předveden na místní oddělení Policie ČR. Přestupkovým jednáním dotyčného se bude následně zabývat správní orgán.

Na tento projev svévole musíme reagovat. Ano, strážníci mohou kontrolovat, zda lidé mají zahalená ústa v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Ale nemůžou si dovolit bez zákonných důvodů lidi mlátit a poutat. Pokud se lidé nebudou proti podobnému jednání bránit, ztratíme i poslední zbytky svobody, kterou máme.

Kdy mohou strážníci městské policie použít chvaty či hmaty?

To upravuje § zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, podle kterého:

  • Před použitím donucovacích prostředků je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy „jménem zákona“ s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků; to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.
  • O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání.
  • Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

Na základě video záznamu, který městská policie zveřejnila, máme za to, že nebyly naplněny důvody pro použití donucovacích prostředků. Ze záznamu nevyplývá, že by osoba kladla odpor (prokázala se hned platnou jízdenkou, na záznamu vystupuje klidně) a tak jsme přesvědčeni, že újma, která byla daným postupem strážníků způsobena, je zjevně nepřiměřená nebezpečnosti jejího jednání.

Kdy mohou strážníci městské policie použít pouta?

Podle § 18a zákona o obecní policii je strážník oprávněn použít pouta

  • při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu,
  • při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona, která klade odpor, nebo
  • proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka.

Ze záznamu se nám jeví poměrně jednoznačně, že tyto důvody nebyly naplněny. Podle zvukového doprovodu na záznamu navíc trvalo omezení pouty minimálně čtvrt hodiny (od 22.03 do 22.18).

Jak se bránit?

V takto vážném případě je možné podat trestní oznámení na zasahující strážníky, neboť by mohlo dojít i k naplnění skutkového podstaty zneužití pravomoci. Zvláště pak tehdy, pokud by strážníci svým postupem muži způsobili poranění.

Také je možné podat tzv. zásahovou žalobu ke správnímu soudu nebo uplatnit nárok na náhradu nemajetkové újmy podle zákona č. 82/98 Sb.

Také my jsme byli v rámci rodinného výletu na začátku dubna šikanováni dvěma strážci zákona. Podali jsme hned stížnost. Jihomoravská policie se nám za postup těchto výtečníků omluvila. Pokud se s podobným jednáním policistů nebo strážníků potkáte také, můžete využít vzory a informace v této knize:  Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem.