V roce 2012 natočila TV Nova reportáž o příručce konzervativního římskokatolického kněžského bratrstva, která obsahovala rady, jak se mají návštěvníci kostela obléknout. Za reportáž byla televize pokutována pro neobjektivitu a nevyváženost. Ústavní soud však ve svém nálezu z 30. ledna 2018 rozhodl, že pokutou bylo porušeno právo na svobodu projevu televizní stanice.

Skutkové okolnosti

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) uložila TV Nova pokutu ve výši 200 000 Kč za neobjektivní a nevyváženou reportáž z roku 2012 „Příručka poradí, co do kostela“. Reportáž byla odvysílána 24. srpna 2012 v období velkých veder a týkala se příručky, která radila návštěvníkům, jak se do kostela obléct. Proti pokutě se televize bránila u správních soudů, které ale pokutu potvrdily. Nakonec se TV Nova obrátila na Ústavní soud, který jí dal za pravdu.

Předchozí upozornění na porušení nebylo potřeba

TV Nova jako stěžovatelka nejprve namítala, že na porušení povinností nebyla Radou dopředu upozorněna. Jak totiž vyplývá ze zákona o vysílání, předchozí upozornění je až na výjimky (např. pořady obsahující pornografii) podmínkou pro udělení pokuty. Ústavní soud ale přisvědčil správním soudům, potažmo RRTV, která televizi již dříve čtyřikrát upozornila za obdobná porušení v případě reportáží v pořadu Televizní noviny. Smyslem předchozího upozornění na porušení je zajistit, aby nebyla televize trestána za jednání, o jehož protiprávnosti si nebyla vědoma. Dle Ústavního soudu mohla TV Nova jako profesionál předvídat, že RRTV shledá jednostranné zpracování další reportáže Televizních novin za závadné, stejně jako v předchozích obdobných případech. Ústavní soud tak tuto námitku vyhodnotil jako nedůvodnou.

Neoprávněný zásah do svobody projevu

Stěžejní část rozhodnutí Ústavního soudu se týká posouzení obsahové stránky reportáže. Soud nejprve zdůraznil důležitou roli médií v moderní informační společnosti a v procesu vytváření názorů veřejnosti na dění ve společnosti. Vzhledem ke schopnosti ovlivňovat veřejné mínění jsou televizní a jiní vysílatelé povinni dodržet minimální požadavky na obsah vysílání. Byť se na veřejnoprávní i soukromá média uplatní stejné požadavky (dodržení zásad objektivity a vyváženosti), od těch soukromých se ze strany publika očekává především zábava a ze strany vlastníků zisk.

Proti pokutě se TV Nova bránila např. poukazem na to, že se v České republice hlásí k náboženské víře pouze 20 % obyvatel. Jako důvod pro zpracování reportáže také uvedla nestandardní text příručky psaný odlehčeným způsobem. Obě z těchto námitek Ústavní soud zamítl buď jako neodůvodněné nebo jako nepodložené.

Letní „okurková sezóna“

Za klíčovou považoval Ústavní soud námitku, že reportáž měla v době letních veder zábavnou formou upozornit na existenci příručky s pravidly odívání v kostelech, která např. zakazovala sportovní trička, džíny nebo minisukně).

RRTV udělila TV Nova pokutu s odůvodněním, že zohlednila pouze jeden pohled na danou problematiku, ignorovala případné argumenty protistrany a nezasadila problematiku do kontextu běžné praxe v zahraničí, jiných náboženství či ustálených pravidel oblékání na kulturně společenských akcích. Zejména pak ve spojení s vyjádřením odborníka na extremismus mělo dojít k manipulaci diváka, že pravidla odívání do kostela jsou jednoznačně nesmyslně omezující až extremistická.

Ústavní soud za minimální standard objektivity vysílání považuje možnost diváka vytvořit si vlastní závěry o dané problematice. Požadavky, které RRTV v tomto případě na obsah reportáže soukromé televize klade, podle Ústavního soudu přesahují minimální standardy a nezohledňují komerční povahu televize.

Soudu není zřejmé, proč by měla televize doplnit reportáž o požadavcích na odívání v zahraničí či na jiných kulturně společenských akcích. Reportáž totiž neinformovala obecně o požadavcích na odívání v sakrálních stavbách, nýbrž o pravidlech odívání v konkrétním kostele, které byly vzhledem k velkým horkům nepohodlné a neobvyklé. Takové srovnání by mohlo být požadováno od České televize jakožto televize veřejné služby. Z vyjádření odborníka na extremismus pak pouze vyplývalo, že konkrétní odnož církve patří k těm nejvíce dogmatickým a tradicionalistickým a uplatňuje staromódní požadavky na oblečení.

Závěrem

Jak Ústavní soud uvedl, v tomto případě se jednalo o tzv. infotainment, neboli druh zpravodajství, který má za cíl informovat, ale zároveň vyvolat emoce a pobavit. RRTV při udělování pokuty nezohlednila soukromou a komerční povahu televize a kladla na ni požadavky přesahující minimální standardy. Z hlediska objektivity je třeba, aby měl divák možnost si vytvořit vlastní svobodný názor o vysílané problematice, a nikoliv přebírat daný názor redakce. To bylo v případě reportáže o neobvyklých pravidlech oblékání v kostele v době letních veder zajištěno. Pokutou tak bylo neoprávněně zasaženo do svobody projevu TV Nova.

Nález Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. I ÚS 4035/14, je dostupný zde.

 

Jaroslav Hroch