Plénum ÚS zrušilo systém složení senátů, které zůstávaly neměnné po celou dobu výkonu mandátu soudců. Ústavní soud tvoří čtyři tříčlenné senáty, k jejichž obměnám doposud docházelo pouze z důvodu zániku soudcovské funkce. Od 1. ledna 2016 se budou každé dva roky přesouvat vždy čtyři soudci mezi jednotlivými senáty. Cílem této organizační změny je zejména podpořit profesní rozvoj soudců a rozšířit názorovou pluralitu při současném zachování jednoty judikatury ÚS a shodných procesních postupů všech senátů.

Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský k potřebě této změny uvedl: „Usiluji již 12 let, co zde jsem, o jisté promíchání, o rotaci soudců mezi senáty.“[1] Podle Rychetského mohla totiž při neměnnosti senátů nastat „zvláštní situace, kdy je jeden senát složen výlučně ze tří univerzitních profesorů a vedle toho existují jiné senáty, kde mají převahu například soudci z obecných soudů,“[2] přičemž tyto senáty mohly rozhodovat ve stejném složení i po dobu deseti let. Rychetský proto tvrdí, že „pro Ústavní soud – který nemá pro rozhodování specializaci, a tudíž je ohromný nápad stížností, které sem proudí, rozdělován jen z hlediska početního, a nikoliv obsahového – optimální a svým způsobem užitečné, kdyby bylo možné provést mezi senáty občas jakousi rotaci.“ Ačkoliv předseda Ústavního soudu uznává, že několikaletá spolupráce v jednotlivých senátech vytvořila „určité efektivní metody práce,“ současně kritizuje, že dříve nenastávalo „dostatečné názorové prolínání napříč Ústavním soudem,“ v důsledku čehož mohlo docházet k rozdílnému rozhodování senátů v analogických věcech.  

Systém obsazování senátů má nově fungovat tak, že se předsedové jednotlivých senátů stanou vždy k 1. lednu sudého roku členy senátu s označením o jedno číslo vyšším (konkrétní obsazení senátů pro období 2017-2021 v Příloze č. 1 rozhodnutí Org. 60/15). Pro zajištění předvídatelnosti obměny senátů se s každým soudcem zpravodajem budou přesouvat i jeho neukončené věci, o nichž následně rozhodne senát, do něhož se soudce přesunul. Pokud by se v neukončených řízeních po obměně senátů měnili i soudci zpravodajové, mohlo by to „v účastnících vzbudit podezření, že jejich věc byla jednomu soudci odňata a druhému dána,“ [3] uvádí předseda Ústavního soudu.

Setrvává praxe spočívající v tom, že pro věci přidělené funkcionáři (předsedovi či místopředsedům ÚS) jsou střídavě příslušné jednotlivé senáty, přičemž funkcionář nahradí soudce, který je předsedou senátu ke dni nápadu věci, případně služebně nejmladšího soudce, pokud nelze určit. V případě, že dojde ke změně obsazení senátu v průběhu takového řízení z důvodu rozhodnutí o ustavení senátů, rozhodne o věci senát, který byl příslušný k projednání ke dni nápadu. V ostatních záležitostech ponechal Ústavní soud úpravu pravidel rozdělení agendy nezměněnou. O konkrétních změnách v obsazení senátů měli být účastníci řízení seznámeni do konce roku 2015 a od ledna 2016 by měli být stěžovatelé o obměně senátů informováni prostřednictvím nového znění tzv. akceptačních dopisů.

Úplná rozhodnutí ÚS týkající se změn v obsazování senátů a rozdělení agendy jsou dostupná zde:  Org. 60/15 rozhodnutí o ustavení senátů, Org. 61/15 o pravidlech rozdělení agendy.

V tabulce lze porovnat složení jednotlivých senátů v roce 2015 a v roce 2016. Pro řízení dříve zahájená a neukončená v roce 2015 platí, že danou věc si ponechává soudce zpravodaj a v řízení od roku 2016 pokračuje senát, složený z tohoto soudce zpravodaje a dvou nových soudců.

  2015 2016
Funkcionáři
Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský JUDr. Pavel Rychetský
Místopředseda Ústavního soudu Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.,  DSc.
Místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. Milada Tomková JUDr. Milada Tomková
I. senát
Předseda senátu JUDr. Ludvík David, CSc. JUDr. David Uhlíř
Soudkyně JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Soudce JUDr. David Uhlíř JUDr. Tomáš Lichovník
II. senát
Předseda senátu JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Soudce Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Soudce JUDr. Ing. Jiří Zemánek JUDr. Ludvík David, CSc.
III. senát
Předseda senátu Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Soudce Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Soudce  Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (do 15. 12. 2015 JUDr. Vladimír Kůrka) JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
IV. senát
Předseda senátu JUDr. Tomáš Lichovník JUDr. Jaromír Jirsa
Soudce JUDr. Jaromír Jirsa (do 9. 10. 2015 zastupující soudce JUDr. Pavel Rychetský) Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Soudce Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

 

Tereza Šíblová

Poznámky:

[1] Uvedl v rozhovoru pro ČTK.

[2] Uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 21. 12. 2015.

[3] Uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 21. 12. 2015.