12. října vláda schválila novelu občanského zákoníku. Tato novela si klade za cíl „odstranit nejpalčivější problémy současné podoby kodexu“. Jeden ze schválených bodů se týká spolků vzniklých před rokem 2014 jako občanská sdružení, pro které se (stejně jako pro společenství vlastníků) navrhuje výjimka z přechodného ustanovení § 3042 NOZ, jež ukládá všem právnickým osobám přizpůsobit svůj název požadavkům nového občanského zákoníku do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti – tedy do 1. 1. 2016.


Spolky to nestihly?

Podle důvodové zprávy ke dni 9. 4. 2015 bylo ve spolkovém rejstříku zapsáno 88.235 spolků a 27.358 pobočných spolků. Přičemž k témuž datu mělo požadované označení právní formy ve svém názvu („spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z. s.) uvedeno toliko 6.896 spolků (necelých 8%). Určitě se tento podíl do konce roku o něco zvýšil, ale podstatná část bývalých občanských sdružení nové povinnosti dosud nedostála.

Proč výjimka

Tato výjimka má být odůvodněna tím, že spolky jsou nejméně regulovanou právní formou a není zde důvod zasahovat do jejich autonomie. Veřejný zájem na to, aby název právnické osoby nepůsobil klamavě a nebyl zaměnitelný s jiným subjektem pak podle důvodové zprávy byl zajištěn již za předchozí právní úpravy.

Osobně tuto novelizaci považuji za celkem nešťastnou. Myslím si, že požadavek, aby spolky obsahovaly v názvu slovo „spolek“, případně zkratku „z.s.“ byl v tomto ohledu vcelku rozumný, když pro spolky, které byly založeny před lednem 2014 a které jsou dostatečně známé pod svým dosavadním názvem, byla již v občanském zákoníku zakotvena výjimka a tyto mohly dále zůstat u „starého“ názvu.

Z praxe navíc vím, že Ministerstvo vnitra, které evidovalo dřívější občanská sdružení, neplnilo svou povinnost zaručit nezaměnitelnost názvu sdružení a když se od ledna 2014 tato bývalá sdružení „překlopila“ do veřejného rejstříku, najdeme zde vedle sebe osoby, které mají úplně nebo skoro stejný název, přičemž jedna je SRO a druhá nemá žádný dodatek. To může v praxi způsobovat problémy.

Měnit nebo neměnit název?

Novela je dosud v prvním čtení v poslanecké sněmovně, její osud je tak stále nejistý. Co je prakticky jisté, je to, že novela nebude do konce roku účinná. Myslím si, že přesto je možné, aby spolky vyčkaly, jak tento legislativní počin dopadne a na začátku roku se pak rozhodly, jestli svůj název změní, nebo ne.

Zůstává totiž nadále v platnosti povinnost, aby bývalá občanská sdružení do konce roku 2016 upravila své stanovy a doplnila povinně zveřejňované informace do spolkového rejstříku. I s ohledem na současný legislativní stav se nedá čekat, že by hned v prvních měsících roku 2016 soudy cokoli vyvozovaly z toho, že řada spolků nemá svůj název podřízena občanskému zákoníku, očekávám, že „kontroly“ v tomto smyslu přijdou až od roku 2017.

Aktuální situace bohužel nahrává tomu, že budou „po zásluze potrestány“ ty organizace, které byly aktivní a v průběhu minulých dvou let svůj název změnily.