Možností osvobození od soudních poplatků (nejen) právnických osob, jehož účelem je zabezpečit přístup k soudu bez ohledu na materiální a sociální situaci, se zabývá § 138 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, podle kterého může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podmínky pro přiznání osvobození

Již ze samotné dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že osvobodit od soudních poplatků je možné pouze na návrh účastníka (žalobce nebo žalovaného). Soud má pouze poučovací povinnost, i to ovšem jen v případě, že všechny okolnosti nasvědčují tomu, že by účastník mohl být od těchto poplatků osvobozen.

Druhou podmínkou je to, aby byl tento návrh podložen poměry účastníka. Při posuzování těchto poměrů se soud nezabývá pouze majetkovými poměry, ale i výší soudního poplatku a možnými náklady spojenými s dokazováním a dalšími se soudním sporem souvisejícími výdaji. U právnických osob, resp. podnikatelů se přihlíží i k jejich činnosti, struktuře majetku a platební schopnosti. Pro soud je důležité posoudit i to, zdali se spekulativně nezbavili majetku, aby se tak vyhnuli poplatkové povinnosti. Co se majetkových poměrů týče, podávají právnické osoby při návrhu na osvobození od soudních poplatků tzv. „Prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“, které je ke stažení zde.

Třetí podmínkou, která musí být splněna, aby mohlo být přiznáno osvobození od soudních poplatků, je to, aby se nejednalo o zcela bezúspěšné uplatňování práva, tzn. o žalobu, která nemá možnost uspět (např. šikanózní žaloba).
Důležité je také uvědomit si, že ne vždy dochází k úplnému osvobození od soudních poplatků (může dojít i k osvobození částečnému) a důkazní břemeno nese dotčený účastník řízení.

Osvobození od soudních poplatků je i pro právnické osoby

I když byly v minulosti spory ohledně toho, jestli je možné přiznat osvobození od soudních poplatků i právnickým osobám, Nejvyšší soud ve shodě s Ústavním soudem zastává právní názor, že při splnění všech podmínek je možné osvobození od soudních poplatků i v případě právnických osob, a toto není možné odepřít ani kvůli tomu, že objektivní neschopnost uhradit soudní poplatek je důsledkem podnikatelské činnosti a z ní vyplývajícího podnikatelského rizika, jelikož by tak byl zmařen cíl § 138 občanského soudního řádu, kterým je zabezpečit přístup k soudu i v případě tíživé finanční situace.

Specifická je situace neziskových právnických osob, které jsou podle § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích s účinností od 1. 5. 2015 zcela osvobozeny ve věcech zápisu do veřejného rejstříku.

Jak podat žádost o osvobození

Společně s žalobou, případně pak v jiném podání adresovaném soudu, by mělo jasně zaznít, že právnická osoba žádá o osvobození od soudních poplatků. Pro právnické osoby je již k dispozici zvláštní prohlášení o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech, který bude tvořit přílohu takové žádosti.

Výši příjmů a majetkové poměry žadatelé doloží kopií posledních 3 daňových přiznání podaných před podáním tohoto prohlášení. Zůstatek na bankovních účtech se dokládá kopií výpisů ze všech bankovních účtů právnické osoby za poslední 3 měsíce předcházející podání žádosti o osvobození od soudních poplatků.

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo osvobození od soudních poplatků zamítnuto, lze podat odvolání. Vedle toho je i v případě, že na základě návrhu nebylo osvobození přiznáno, možné podat také nový návrh, pokud má účastník možnost lépe doložit svou majetkovou situaci, apod. Zda jsou naplněny podmínky pro opětovný návrh je ovšem nejlepší zkonzultovat s advokátem.

FORMULÁŘ prohlášení o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro právnické osoby je ke stažení ZDE.