V druhé polovině éry účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 (dále jen „OZ“) fungovala sdružení rodičů a přátel škol (dále jen „SRPŠ“) buďto jako občanská sdružení založená v režimu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen „ZOS“), anebo pouze na základě pouhé dohody bez jakékoliv opory v právním řádu. Zatímco SRPŠ založená řádně podle ZOS byla nadána právní subjektivitou (nově „právní osobností“) a dalšími výhodami plynoucími z příslušného právního rámce, nepožívaly ostatní SRPŠ v podstatě žádných právních výhod.

Od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) se podle jeho § 3045 považují od 1. ledna 2014 všechna občanská sdružení za spolky (dle § 214 a násl. NOZ). Podle § 3041 odst. 2 NOZ jsou povinny přizpůsobit stanovy do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ stanovy nové právní úpravě a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu.

Co se týče skupiny SRPŠ jmenované na druhém místě, tato mohou v podstatě i nadále fungovat mimo právní úpravu (praeter legem) [1] obdobně jako doposud. Přesto však řada SRPŠ postupem času zjišťuje, že taková kvasiexistence je z řady důvodu nepraktická a riskantní. Hledají proto vhodnou právní formu pro zlegalizování jejich fakticky působících entit. [2] Navzdory tomu, že lze i v případě SRPŠ uvažovat o různých právních formách (např. ústav), [3] volí SRPŠ téměř bezvýjimečně právě formu spolku.

Takový stav je vzhledem k předurčení spolku jako jedné z mnoha právních forem pro neziskové organizace a jeho univerzální povaze nepřekvapující. Fungování SRPŠ ve formě spolku přináší pro členy řadu pozitiv. Vůči SRPŠ fungujícím pouze vedle zákona je z mého pohledu největší výhodou SRPŠ fungujících ve formě spolku právní jistota, která se sebou přináší rovněž transparentnost v hospodaření i v řízení. Zcela zásadní předností rovněž je, že veškerá pravidla stanovená zákonem či stanovami jsou v tomto případě vynutitelná. Vzhledem k tomu, že založení spolku není nijak obzvlášť finančně náročným krokem, bezesporu jej lze pro SRPŠ doporučit.

Potřebujete pomoct se založením spolku nebo úpravou stávajících stanov? Cenovou nabídku najdete zdeV případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na adrese spolky@davidzahumensky.cz . 

Pro iniciativnějšího a právně zdatnějšího čtenáře nabízíme bezplatně přehledný návod, jak založit spolek.

Poznámky:

[1] Ovšem, v některých případech se může jednat i činnosti zákon obcházející (in fraudem legis) či dokonce o činnosti protizákonné (contra legem).

[2] Uvedené potvrzuje i fakt, že se na nás za necelých osm měsíců účinnosti NOZ obrátilo téměř stejné množství SRPŠ zakládajících nové spolky, jako těch, která potřebovala stanovy občanského sdružení přepracovat (tedy těch, která byla před rokem 2014 občanskými sdruženími).

[3] K tomu srovnej např. RONOVSKÁ, Kateřina; VITOUL, Vlastimil; BÍLKOVÁ, Jana. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. Praha: Leges, 2014, s. 24 až 26.