Dnem 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nejen nový občanský zákoník, ale také nový čl. 47 jednacího řádu štrasburského soudu (ESLP). Společně s touto změnou ESLP vydal také nový formulář pro podání stížnosti a pokyny k jeho vyplnění. Tímto příspěvkem bych se chtěl podělit o některé zásady pro podání stížnosti na porušení základních práv i o první zkušenosti s novými pravidly pro podávání stížností do Štrasburku. 

Pozor na formality

Prvním a asi nejdůležitějším varováním je, že stěžovatelé (a jejich zástupci) by měli nová pravidla pro podávání stížností brát velmi vážně. Zatímco dřívější praxe umožňovala řízení zahájit neformálním dopisem a teprve následně dodat úplný formulář, případně bylo možné spoléhat na to, že pokud by účastník některou přílohu nedoložil, Soud jej vyzve, aby tak učinil, tak změna pravidel ESLP má zřejmě sloužit k tomu, že Soud si s obrovským nápadem, se kterým se potýká, poradí také prostřednictvím zvýšeného nároku na dodržování všech formálních náležitostí. Pokud tedy není stížnost podána na stanoveném formuláři, případně nejsou přiloženy všechny požadované přílohy (plná moc, apod.), pak může dojít k tomu, že věc bude rovnou posouzena jako neprojednatelná. O tom může být stěžovatel vyrozuměn prostým dopisem společně s informací, že spis byl skartován a že nedošlo k stavění šestiměsíční lhůty k podání stížnosti. Na „druhý pokus“ už tak nemusí stěžovateli zbývat čas.

Z hlediska praktického doporučuji nejprve se seznámit se samotným formulářem a pokyny k jeho vyplnění. Ty jsou dostupné jak v angličtině (formulář a pokyny), tak v češtině (formulář a pokyny). První strany formuláře zároveň tvoří plnou moc, která musí být podepsána stěžovatelem. Samotný formulář je vyplnitelný elektronicky, ale často se nezobrazí správně v prohlížeči (zobrazuje se hláška „Please wait… „). Doporučuji formulář nejprve stáhnout na disk a až poté znovu otevřít (ne v prohlížeči, ale kliknout na soubor v místě, kde byl na disku uložen) a až poté začít vyplňovat.

Formulář a jeho použití

Samotný formulář se skládá z:

  • Úvodní strany pro informace o stěžovateli;
  • Jedné strany pro volbu státu, proti kterému je stížnost podávána;
  • Jedné strany pro informace o zástupci (slouží společně s předchozí stranou také jako plná moc)
  • Jedné strany pro informace o zástupci právnické osoby (slouží společně s předchozí stranou také jako plná moc);
  • Tří stran na popis skutečností týkajících se věci;
  • Dvou stran pro popis namítaných porušení Úmluvy a uvedení argumentů na podporu stížnosti;
  • Jedné strany pro rekapitulaci namítaných porušení Úmluvy společně s informacemi o využití vnitrostátních opravných prostředků nápravy;
  • Jedné strany k vysvětlení toho, proč případně určitý opravný prostředek nebyl využit a také k doplnění informací o řízeních před jinými mezinárodními orgány v dané věci a případných souvisejících řízeních před ESLP;
  • Jedné strany pro chronologický seznam příloh stížnosti;
  • Jedné strany pro uvedení data, osoby k doručování písemností a podpisu formuláře.

Nevyplnění některé části nebo nedoložení relevantní přílohy bez toho, aby takový postup byl náležitě odůvodněn, může vést k již uvedenému postupu, kdy stížnost není dále projednávána. Zejména lze advokátům doporučit, aby si archivovali doručenku z datové schránky, kterou mohou prokázat, kdy jim bylo doručeno poslední rozhodnutí ve věci. Takto je zapotřebí prokázat, že byla zachována šestiměsíční lhůta pro podání stížnosti. Text stížnosti je možné doplnit na přílohách k formuláři s tím, že tento dodatečný text stížnosti nesmí přesáhnout 20 stran textu. Tento rozsah přitom může stěžovatel libovolně rozdělit mezi jednotlivé části stížnosti (popis skutkového stavu, popis namítaných porušení a argumentace na podporu stížnosti apod.).

Skutkové okolnosti není potřeba rozvádět nijak podrobně a v detailech je možné odkázat na přílohy stížnosti. Pokud jde o právní argumentaci, zde doporučuji pravidlo, že ideální je předložit argumenty takovým způsobem, jakým je sám ESLP používá ve svých rozhodnutích. U každého namítaného porušení Úmluvy je tak na místě rozvést obecné principy rozhodovací praxe Soudu týkající se daného problému a tyto následně aplikovat na řešený případ (skutkový stav). Argumenty je zcela nezbytné podpořit judikaturou ESLP, včetně citací z konkrétních rozhodnutí s uvedením jeho označení a čísla odstavce, odkud je citováno.

Lhůta

Lhůta pro podání stížnosti je šestiměsíční a běží od doručení posledního vnitrostátního rozhodnutí ve věci. Pokud by konec lhůty připadal na sobotu, neděli nebo svátek, nedochází k prodloužení lhůty na nejbližší pracovní den, jako to známe z české úpravy procesních lhůt. Pro zachování lhůty postačí včas stížnost do Štrasburku odeslat, rozhodující je datum uvedené na zásilce. Lze jen doporučit posílat stížnost s dodejkou.

Pokud hodláte podat svou první stížnost k ESLP, klidně se na mně obraťte pro konzultaci.
David Zahumenský, advokát

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jan. Jak napsat kvalitní stížnost k ESLP. Bulletin advokacie, č. 1-2/2014, str. 23-27

Aktualizováno – Od ledna 2016 se podoba formuláře mění. Výše uvedené odkazy byly aktualizovány, vždy si ale prosím zkontrolujte na stránkách ESLP, zda máte nejaktuálnější podobu formuláře a pokynů!