Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci přezkumu opatření obecné povahy – místní úpravě provozu na pozemních komunikacích. To by samo o sobě nebylo nic zajímavého, kdyby nešlo o návrh podaný ekologickým spolkem. Konkrétně se jednalo o osazení dopravení značky s textem „Cyklisto, veď kolo“ na lávce vedoucí nad kolejištěm v blízkosti vlakového nádraží. Spolek se domáhal soudní ochrany proto, že se zabývá podporou bezmotorové dopravy a onou značkou bylo zasaženo do jeho práva na svobodu pohybu, práva na ochranu zdraví a práva na bezpečnou dopravu po pozemních komunikací a popsal příčinnou souvislost mezi napadeným opatřením obecné povahy a zásahem do jeho subjektivních práv. Krajský soud jeho návrh odmítl s tím, že nemá aktivní legitimaci. S tím NSS nesouhlasil.

Aktivní legitimace spolků a úprava na pozemních komunikacích

NSS řekl, že „návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je oprávněn podle § 101a s. ř. s. podat pouze ten, ‚kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen.‘ Podle ustálené judikatury je v případě, kdy je navrhovatelem spolek, třeba předložit plausibilní tvrzení, které objasňuje nejen zásah do subjektivních práv navrhovatele, která jsou opatřením obecné povahy dotčena, ale i místní vztah navrhovatele (nebo jeho členů) k lokalitě regulované napadaným opatřením obecné povahy…

Podle rozsudku NSS čj. 10 As 336/2017-46, bod 23, na který poukazoval v napadeném usnesení již i krajský soud, se důraz na místní zakotvenost spolku může lišit podle toho, jak široké dopady jsou s přijetím toho kterého záměru spojeny nebo i podle významu chráněných přírodních, krajinných či jiných hodnot. Na základě tohoto rozsudku pak krajský soud přiléhavě uzavřel, že regulace místního provozu na pozemních komunikacích není případem celostátně či jinak nadmístně významného opatření obecné povahy, a že je tedy třeba zabývat se místním vztahem spolku k regulaci dané napadeným opatřením obecké povahy. Místní vztah navrhovatele k opatření obecné povahy je pak otázkou spojenou s aktivní procesní legitimací.“

Krajský soud měl spolek vyzvat k nápravě

NSS dále konstatoval, že „stěžovatel v podaném návrhu na zrušení obecné povahy skutečně vůbec nevysvětlil, jaký je jeho vztah nebo vztah jeho členů k dotčené lokalitě, tedy v tomto směru nepředložil žádné plausibilní tvrzení, které by mohlo jeho aktivní procesní legitimaci založit…Krajský soud však procesně pochybil, pokud za této situace navrhovatele nevyzval k nápravě nebo odstranění vad podání… a návrh rovnou odmítl…

Stěžovatel se v kasační stížnosti podrobně věnoval i svému konkrétnímu vztahu k dotčené lokalitě. Tyto argumenty však měly být vzneseny a posouzeny nejprve v řízení před krajským soudem. Nejvyšší správní soud, který je soudem přezkumným, se jimi nemůže zabývat jako první. V dalším řízení tedy bude na krajském soudu, aby vyzval navrhovatele k doplnění tvrzení týkajícího se jeho místního vztahu k dotčené lokalitě a následně posoudil, zda takto doplněná tvrzení budou dostatečná pro závěr o naplnění podmínek aktivní procesní legitimace.“

Závěr

Uvidíme, jak věc znovu posoudí krajský soud. Je ale zřejmé, že se NSS myšlence, že by se ekologické spolky začaly zabývat dopravními značkami, které jdou proti jejich přesvědčení, zrovna nebrání. Místní vztah asi mnohé z nich (konkrétně třeba ty pražské, které se snaží prosadit „třicítku“, prokáží poměrně snadno. To může přinést ještě mnoho sporů a nejen o opatření obecné povahy.

Podle rozsudku NSS ze dne 25. 9. 2023, čj. 8 As 75/2023-33, dostupné na www.nssoud.cz

Více našich článků k problematice opatření obecné povahy a jejich přezkumu najdete zde.