Otázka: Musí žádost o dotaci schválit rada nebo ji jen podepíše starosta?

Odpověď:

Pokud hodlá obec podat žádost o dotaci kupř. v rámci výzev operačních programů ministerstva životního prostředí, měla by o této otázce rozhodovat rada, schvalování takové žádosti spadá pod zbytkovou pravomoc rady. Je otázkou, zda by měl v případě obce, která nemá radu, rozhodovat pouze starosta. Čistě technicky podle znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ano, ale nezdá se nám to jako vhodná cesta. Proto doporučujeme, aby v takových obcích o žádostech o dotace, zvláště jde-li o vyšší částky, rozhodovalo zastupitelstvo.

V jednom případě, kdy žádost podal pouze starosta bez vědomí zastupitelstva. Když pak měla obec dotaci vracet, bránila se, že ve skutečnosti ani obec nebyla řádným žadatelem o dotaci a že za vše může starosta jako fyzická osoba. Soud na tuto argumentaci nepřistoupil a řekl: „Podle § 103 odst. 1 obecního zřízení obec navenek zastupuje starosta. Pravomoci zastupitelstva obce ve věcech samostatné působnosti obce jsou upraveny v § 84 obecního zřízení.

Ustanovení § 85 obecního zřízení pak upravuje, o jakých majetkoprávních úkonech je vyhrazeno rozhodovat zastupitelstvu obce. Pod písmenem c) je zde uvedeno poskytování dotací třetím osobám a nelze dovodit, že by zastupitelstvo obce mělo schvalovat přijetí dotací od třetích osob. Pod písmenem j) je uvedeno uzavírání smluv o poskytnutí dotace třetím osobám, z čehož rovněž nelze dovodit, že by zastupitelstvo obce mělo rozhodovat o uzavírání smluv o přijetí dotace od třetích osob. Jiná je situace v případě uzavírání úvěrových smluv, kde je zastupitelstvu vyhrazeno uzavírání jak smluv o přijetí, tak smluv o poskytnutí úvěru.

V daném případě se však jednalo o rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, tedy o jednostranný právní úkon, nikoliv o smlouvu, tedy o dvoustranný právní úkon. Obecní zřízení neobsahuje žádné ustanovení, které by podmiňovalo platnost žádosti o dotaci jejím předchozím schválením zastupitelstvem obce, proto nelze dovodit, že by takový úkon učiněný starostou obce byl ve smyslu § 41 odst. 2 obecního zřízení bez tohoto schválení od začátku neplatný.

Žalobkyně je dle § 99 odst. 3 obecního zřízení obcí, kde se rada obce nevolí. Pravomoc rady obce vykonával u žalobkyně v letech 2002 a 2003 ve smyslu § 99 odst. 2 zákona o obcích bývalý starosta, který byl orgánem obce z tohoto titulu oprávněným i povinným zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.

Obecní zřízení však upravuje kontrolní mechanizmy plnění těchto oprávnění a povinností starostou. Bývalý starosta byl jako jeden z členů zastupitelstva do funkce zvolen podle § 84 odst. 2 obecního zřízení zastupitelstvem obce a to také mohlo starostu z funkce odvolat, pokud by došlo k závěru, že nezabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. V průběhu let 2002 a 2003, kdy byly čerpány dotační finanční prostředky, však k odvolání starosty nedošlo. Členové zastupitelstva obce pak mohli podle § 102 odst. 2 písm. e) obecního zřízení podávat bývalému starostovi návrhy, připomínky a podněty ke způsobu hospodaření obce.

Dalšími kontrolními orgány jsou výbory, které může zastupitelstvo obce ve smyslu § 117 obecního zřízení zřídit. Podle § 117 odst. 2 obecního zřízení zřizuje zastupitelstvo obce vždy finanční a kontrolní výbor, jejímiž předsedy jsou členové zastupitelstva obce. Výbory pak plní dle § 118 a § 119 úkoly, kterými je zastupitelstvo obce pověří. Podle § 119 obecního zřízení měl provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce finanční výbor. Kontrolní výbor podle § 119 odst. 3 obecního zřízení měl kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti obce a plnit i další úkoly, kterými by jej pověřilo zastupitelstvo obce.“ (Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2007, čj. 30 Ca 6/2005-81)

Obce se samozřejmě musí řídit individuálními požadavky poskytovatele dotace, ze kterých může v konkrétním případě vyplynout požadavek na schválení dotace zastupitelstvem.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.