Zatímco veřejnoprávní kontrolu příjemce dotace provádí nejčastěji samotný poskytovatel dotace, rozhodnout o porušení rozpočtové kázně má pravomoc pouze příslušný správce daně. V řízení o správě odvodu za porušení rozpočtové kázně má příjemce dotace postavení daňového subjektu. Podstatné je určení, který orgán má vést řízení o odvodu a případném penále a který orgán rozhoduje o podaném odvolání.

Dotace ze státního rozpočtu

V případě dotací ze státního rozpočtu se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně vede místně příslušný finanční úřad a o odvolání rozhoduje odvolací finanční ředitelství.

Dotace z rozpočtu obce

Pokud byla dotace vyplacena z obecního rozpočtu, o uložení odvodu rozhoduje obecní úřad. Postupuje se přitom podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvolacím orgánem je pak krajský úřad.

Dotace z rozpočtu městské části

U dotací vyplácených z rozpočtu městské části o uložení odvodu rozhoduje úřad městské části, o odvolání pak magistrát hlavního města Prahy. Postupuje se podle zákona č. 250/2000 Sb.

Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy

U dotace z rozpočtu hlavního města ukládá odvod za porušení rozpočtové kázně magistrát hl. m. Prahy, a to opět podle zákona č. 250/2000 Sb. Odvolacím orgánem je zde ministerstvo financí.

Dotace z rozpočtu kraje

Orgánem, který vede řízení o odvodu je v případě dotací z krajských rozpočtů krajský úřad. Odvolacím orgánem je ministerstvo financí a opět se postupuje podle z. č. 250/2000 Sb.

Více informací k odvolání proti platebnímu výměru za porušení rozpočtové kázně najdete zde.