Otázka: Může ministerstvo vnitra kontrolovat usnesení zastupitelstva obce, kterým byla schválena smlouva s investorem?

Odpověď:

Dozor nad samostatnou působností obce je vykonáván v souladu s § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Dozor vykonává ministerstvo vnitra. Pokud je usnesení zastupitelstva nebo rady obce (zde usnesení o schválení smlouvy) v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, pak ministerstvo vnitra vyzve obec ke zjednání nápravy. Nedojde-li k tomu do 60 dnů od doručení výzvy, ministerstvo pozastaví výkon takového usnesení a dá obci ještě jednu šanci k nápravě. Nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra  podán rozklad, pak ministerstvo dá příslušnému soudu návrh na zrušení posuzovaného usnesení. Když je podán rozklad, podává se návrh soudu až po právní moci rozhodnutí o rozkladu. Obec může zjednat nápravu ještě i v průběhu soudního řízení.

Z judikatury vyplývají tato pravidla pro soudní přezkum usnesení orgánu obce v samostatné působnosti:

„I. Žaloba Ministerstva vnitra ve věcech samosprávy podle § 67 písm. a) s. ř. s. proti usnesení, rozhodnutí nebo jinému opatření orgánu obce podle § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je žalobou k ochraně veřejného zájmu podle § 66 s. ř. s.

II. Žalobu může Ministerstvo vnitra podat ve lhůtě tří let podle § 72 odst. 2 s. ř. s. Lhůta počíná běžet přijetím usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce.

III. Lhůta 30 dnů podle § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je lhůtou, v níž musí být žaloba podle § 67 písm. a) s. ř. s. podána, aby byly zachovány účinky pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce do doby právní moci rozhodnutí soudu o podané žalobě. Její nedodržení nemůže vést k odmítnutí žaloby pro opožděnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.“ (Podle rozsudku NSS zde dne 19. 5. 2020, čj. 8 As 125/2018 – 34).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.