Nejvyšší kontrolní úřad provedl kontrolu peněžních prostředků státu vynakládaných ministerstvem spravedlnosti podle zákona č. 82/1998 Sb., na úhradu odškodnění, které bylo způsobené nezákonným rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem. Zjištění NKÚ bohužel odpovídají zkušenostem naší kanceláře. V kontrolovaném období vypořádalo ministerstvo téměř polovinu žádostí o odškodnění až po uplynutí zákonné lhůty šesti měsíců.

Tento postup zbytečně prodlužuje samotné odškodňovací řízení, vede k tomu, že se lidé musejí obracet na soudy a někdy i žádat odškodnění za nepřiměřenou délku odškodňovacího řízení. Kontrola NKÚ rovněž prověřila peněžní prostředky státu vynakládané v souvislosti s odškodněním na úhradu úroků z prodlení a nákladů řízení.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky státu použité na odškodňování byly vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Ministerstvo spravedlnosti přiznává odškodnění na základě žádosti poškozeného po ověření skutečností významných pro vznik daného nároku. Ke kontrole byly vybrány spisy, které byly spojeny s finančně významnými úhradami za odškodnění. Kontrolovaný objem peněžních prostředků státu u 457 spisů vybraných ke kontrole činil 454 927 131 Kč.  Z nich 278 spisů vypořádalo MSp mimosoudně (80 767 903 Kč) a 179 spisů bylo ukončeno rozhodnutím soudu (374 159 228 Kč). Kontrolovaný objem peněžních prostředků státu u 42 spisů regresních úhrad činil 80 632 409 Kč.

Co bylo důvodem průtahů?

Příčiny nedodržení zákonné šestiměsíční lhůty NKÚ spatřuje především v pozdním provedení prvního úkonu rozpracování žádosti o odškodnění ze strany Ministerstva. Agenda odškodňování byla rovněž zatížena nevyřízenými žádostmi o odškodnění z předchozích let. Je ovšem s podivem, že ministerstvo nesledovalo dodržení zákonné lhůty k vyřízení žádostí o odškodnění.

Poškození se musí včas obrátit na soud

Poškození si musí být vědomi toho, že když podají žádost o odškodnění za nepřiměřenou délku řízení, krátká promlčecí doba na náhradu nemajetkové újmy se staví pouze na 6 měsíců a pak se znovu rozběhne. Nelze tedy čekat na výsledek posouzení věci ze strany ministerstva s důvěrou, že se „včas ozvou“. Po uplynutí půlroční lhůty je na místě se obrátit na soud, aby se nárok nepromlčel.

Přes 700 tisíc Kč ministerstvo vynaložilo zbytečně

NKÚ vyhodnotil 703 tis. Kč jako nehospodárně vynaložené peněžní prostředky státu. Jednalo se o prostředky na úhradu úroků z prodlení a nákladů řízení před soudy, které ministerstvo uhradilo poškozeným v případech, kdy nárok poškozeného nevypořádalo v zákonné lhůtě. Z kontrolovaného vzorku předepsaných regresních úhrad v objemu 80 632 409 Kč připadlo 99 % na exekutory a 1 % na ostatní úřední osoby. V oblasti vymáhání předepsaných
regresních úhrad nebyly shledány nedostatky.

Celou zprávu NKÚ najdete zde.