Dne 29. prosince 2014 nabyl účinnosti zákon č. 335/2014 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Uvedenou novelou došlo k osvobození spolků od soudních poplatků ve věcech spolkového rejstříku.

Za první zápis spolku do veřejného rejstříku i za změny nebo doplnění zápisu u spolku se až do 28. prosince 2014 přitom hradil poplatek ve výši 1.000 Kč. Ústavy za prvozápis hradily dokonce 6 tisíc korun.

Aktualizováno: Podle našich informací rejstříkové soudy bohužel novelizaci zatím vykládají tak, že osvobození platí teprve pro již založené neziskové organizace a že za pvozápis spolku, ústavu apod. se nyní zaplatí 6 tisíc korun. To je sice podle našeho názru v rozporu s úmyslem zákonodárce, ale z textu zákona takový výklad dovodit skutečně lze. Budeme v této věci dále informovat.

Na základě novelizovaného ustanovení § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích se od poplatku osvobozují spolek, odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace, nadační fond, ústav a obecně prospěšná společnost ve věcech veřejného rejstříku.

Zákon č. 335/2014 Sb. pozbude dle čl. II platnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Osvobození spolků od soudního poplatku tak bude platit pouze 18 měsíců. Dá se však očekávat, že v mezidobí bude přijat zákon o statusu veřejné prospěšnosti a osvobození bude v budoucnu navázáno právě na tento status. [1]

[1] Viz BENÁK J., Poplatky spojené se zápisem do spolkového rejstříku [online]. © epravo.cz, a.s. 1999-2015, ISSN 1213-189X [cit. 6. 1. 2015].