Krajský soud v Plzni vyhověl naší žalobě, kterou jsme podali za příjemce dotace. Přestože jsme uspěli s odvoláním proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně, krajský úřad včas nevrátil uhrazené finanční prostředky a učinil tak až na základě intervence ministerstva.

I nečinnost může být nezákonným zásahem

Krajský soud potvrdil, že i nečinnost správního orgánu může být klasifikována jako nezákonný zásah. Poukázal na to, že rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 26. 3. 2021, č. j. 6 As 108/2019-39, bodě 69, připomněl, že „nezákonná „nečinnost“ správního orgánu spočívající v něčem jiném než v nevydání rozhodnutí podle § 65 s. ř. s. (jež je současně rozhodnutím ve věci samé ve smyslu § 79 odst. 1 věty prvé s. ř. s.) nebo v nevydání osvědčení (rovněž ve smyslu § 79 odst. 1 s. ř. s.) může být nezákonným zásahem (usnesení rozšířeného senátu ze dne 16. 11. 2010, č.j. 7 Aps 3/2008-98, č. 2206/2011 Sb. NSS, věc Olomoucký kraj, bod 20).“

Vratitelný přeplatek na dani po zrušení platebního výměru musí být vrácen i bez výzvy

V žalobě jsme se dovolávali § 155b odst. 4 písm. a) daňového řádu, podle kterého „vznikne-li v důsledku zrušení, změny, zániku účinnosti nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně nebo zajišťovacího příkazu vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí, kterým došlo ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně“.

Vzhledem k tomu, že takto sám krajský úřad nepostupoval, rozhodl soud výrokem svého rozsudku: Zásah žalovaného spočívající v tom, že zadržoval finanční prostředky žalobce i) ve výši 2 199 074,77 Kč od 23. 6. 2022 do 22. 11. 2022, ii) ve výši 1 517 220 Kč od 11. 8. 2022 do 22. 11. 2022, iii) ve výši 743 121,26 Kč od 13. 8. 2022 do 22. 11. 2022 a iv) ve výši 103 954,70 Kč od 20. 9. 2022 do 22. 11. 2022, byl nezákonný.

Soud tedy odmítl argumentaci krajského úřadu, že prostředky byly vráceny poté, co o vrácení klient požádal.

Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2024, č.j. 77 A 70/2022 – 147.

Více našich článků k problematice dotací najdete zde.