Jak informovala média, kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes odvolal z funkce brněnského exekutora J. Homolu. Důvodem byly neodůvodněné převody desítek milionů korun. Proti rozhodnutí není odvolání přípustné, což právě může být problém z hlediska toho, že odvolání z funkce nepochybně spadá pod tzv. trestněprávní sankce podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Už ve věci Grosam proti ČR (č. 19750/13) senát Evropského soudu pro lidská práva původně konstatovat, že senát, kde byli zastoupeni dva soudci NSS a čtyři přísedící (dva exekutoři, jeden advokát a jedna osoba vykonávající právo v jiné oblasti) z důvodu způsobu jeho ustanovení a složení nelze považovat za nezávislý a nestranný soud, zřízený zákonem. Odkázal zde i na zprávu orgánu Rady Evropy z roku 2016.

ESLP se rovněž ztotožnil s námitkou stěžovatele, že jednoinstanční rozhodování kárných senátů NSS nesplňuje požadavek, aby soud alespoň v jedné odvolací instanci provedl efektivní přezkum požadavků vyplývajících z čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Proti rozhodnutí NSS je sice možné podat ústavní stížnost, ale Ústavní soud neprovádí úplný a efektivní přezkum věci a nebyl tak způsobilý napravit případná pochybení při rozhodování v prvním stupni.

Rozsudek byl nakonec velkým senátem změněn, ale to jen z důvodu, že stěžovatel neuplatnil námitky již v řízení před ČR (stížnost pana Grosama proto byla odmítnuta pro nevyčerpání opravných prostředků). Není tak vyloučeno, že pokud by námitky byly řádně uplatněny v ústavní stížnosti, ESLP by mohl dát stěžovateli za pravdu. Ostatně vláda již navrhla novelizaci systému kárných řízení.