Územní plány či stavební uzávěry se vydávají formou opatření obecné povahy, tudíž se vše zveřejňuje jen na úřední desce. S tím samozřejmě velice úzce souvisí běhy lhůt pro uplatňování připomínek a také pro nabytí účinnosti samotného opatření obecné povahy.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád říká v § 172 odst. 1, že se návrh opatření obecné povahy doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. Ke zveřejnění musí dojít nejméně po dobu 15 dnů. Co to ale znamená, když by poslední den této lhůty připadl dejme tomu na sobotu? Kdy je doručeno a odkdy běží další, tentokrát třicetidenní lhůta pro uplatnění připomínek či námitek k návrhu územního plánu či stavební uzávěry? To nám poví judikatura Nejvyššího správního soudu.

Konec lhůty v sobotu – doručeno až v pondělí

Rozšířený senát NSS zaujal toto stanovisko k běhu lhůty při doručování skrze úřední desku, která má skončit v sobotu: „Předchozí judikaturu je tedy třeba interpretovat ve světle nyní vysloveného právního názoru rozšířeného senátu, tedy vždy tak, že doba, po kterou má být příslušný akt vyvěšen na úřední desce nebo jinak zveřejněn, skončí, pokud by měla jejím posledním dnem být sobota, neděle či svátek, až nejbližším následujícím pracovním dnem… Od takto počítané doby se odvíjejí i právní důsledky doručovaného rozhodnutí (právní moc, běh lhůt k podání opravných prostředků aj.).“

Pokud tedy obec zveřejní návrh opatření obecné povahy v pátek, lhůta (15 dnů), po jejímž uplynutí bude doručeno, začne běžet v sobotu. Patnáctým dnem je rovněž sobota. Znamená to, že lhůta uplyne až v pondělí. Tímto dnem je doručeno a mohou nastat účinky s tím spojené.

Počátek běhu lhůty pro uplatnění připomínek a námitek k návrhu územního plánu

NSS se vyjádřil také k tomu, kdy začíná běžet lhůta pro zaslání námitek a připomínek k návrhu územního plánu či stavební uzávěry (anebo jiného opatření obecné povahy): „Třicetidenní lhůta k podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy odpovídá také povaze tohoto aktu veřejné moci, který směřuje vůči neurčitému okruhu subjektů… Lhůtu 30 dnů k podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy zákonem stanovenou je i proto třeba odvíjet od uplynutí doby stanovené zákonem pro samotné zveřejnění návrhu. Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů uzavírá, že námitka stěžovatelů je opodstatněná, neboť třicetidenní lhůta počala běžet následujícím dnem po uplynutí patnáctidenní lhůty ode dne vyvěšení návrhu.“

Navážeme-li na předchozí příklad, pak platí, že když je opatření obecné povahy doručeno v pondělí, třicetidenní lhůta pro připomínky začne běžet až den následující, tedy v úterý. Teprve od úterka si můžete odpočítat 30 dní a po jejich uplynutí už není možné podat připomínku či uplatnit námitku k návrhu územního plánu nebo stavební uzávěry.

Zpracováno podle usnesení rozšířeného senátu NSS čj. 4 Afs 264/2018 – 85 ze dne 26. 5. 2022 a podle rozsudku NSS čj. 6 As 231/2015-44 ze dne 16. 8. 2016, dostupné na www.nssoud.cz

Více našich článků k územnímu plánování najdete zde.