Jedna malá obec si do svého územního plánu doplnila některé prvky regulačního plánu. Omezila zde mj. možnost využití FTV panelů. To se nelíbilo dotčeným vlastníkům a proti novým podmínkám se bránili u soudu. Ten dal ale za pravdu obci. Z jakých důvodů, to si řekneme v našem novém článku.

Jak vypadaly napadené regulativy?

Do územního plánu obce se nově doplnila následující regulace:

  • V návaznosti na historickou urbanistickou strukturu obce se stanovuje uliční čára a stavební čára (nepřekročitelná), tak aby stavby byly umístěny v přibližně stejném odstupu od komunikace, resp. aby byly umístěny v jižní části pozemků, severní části pozemků budou vyhrazeny pro zahrady (dále též „regulativ uliční čáry“);
  • Šířka štítové strany domů bude maximálně 8 m, úroveň okapu maximálně 30 cm nad podlahou podkroví (dále též „regulativ okapu“).
  • Vikýře a střešní okna – vikýře pouze tradičních tvarů (seníkové) a v dostatečném odstupu od štítů; možno využít k prosvětlení podkroví střešní okna (dále též „regulativ vikýře“).
  • Fotovoltaické panely – využití klasických fotovoltaických panelů je vzhledem k poloze v sousedství VPZ (vesnické památkové zóny) nevhodné. Nepřípustné využití FTV panelů platí pro plochu Z1 v bezprostředním kontaktu s VPZ (v níž jsou rovněž nepřípustné). Podmíněně přípustné využití je možné pro plochy Z2, Z3 a Z4, a to pouze v celé ploše střechy, bez rozestupů (přichází v úvahu jen u sedlových střech tak, aby působily jednolitě; u jiných tvarů složených střech by skladbou obdélníkových panelů zůstaly naprosto nevhodné zbytkové „zuby“). Jako vhodné řešení lze pro případy nízkoenergetických domů doporučit tzv. solární střechy umožňující skladbu solárních tašek v celé ploše (dále též „regulativ FTV panelů“).
  • Orientace domů bude kratší (tj. štítovou) stranou směrem k veřejnému prostoru (tj. k hlavní komunikaci) (dále též „regulativ orientace domu“).

Co řekl soud k podrobnosti územního plánu?

Z rozsudku vyplývají následující závěry: „Pro posouzení přiměřenosti regulace je třeba nejprve připomenout, že napadené OOP bylo pořízeno s prvky regulačního plánu. Zastupitelstvo odpůrkyně na svém zasedání dne 18. 12. 2018 schválilo pořízení změny územního plánu zkráceným postupem s tím, že změna bude pořízena s prvky regulačního plánu. Tato skutečnost se pak promítá i do návrhu obsahu změny (zadání) ze dne 31. 12. 2018, v němž se uvádí, že změna stanoví podrobnější regulativy pro rozvojovou plochu dříve vymezenou pro úpravu regulačním plánem a že větší podrobnost náležející svým obsahem regulačního plánu je umožněna na základě § 43 odst. 3 stavebního zákona.

Naplnění podmínek pro pořízení napadené změny s prvky regulačního plánu navrhovatel a) nezpochybnil. 81. Z právě uvedené skutečnosti pak vyplývá míra podrobností, kterou byla odpůrkyně oprávněna do napadeného OOP zahrnout. 82. Regulační plány stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření (§ 61 stavebního zákona)… Podmínky stanovující orientaci domu, uliční čáry, výšku okapu, tvar vikýře či podrobnosti využití FTV panelů… spadají pod regulativy, které mohou být v regulačním plánu, a tedy i v územním plánu s prvky regulačního plánu zahrnuty, a proto nemohou být samy osobě nezákonné.

Vzhledem k výše popsanému celkovému odůvodnění napadené OOP a zvláštnímu charakteru odpůrkyně soud ani nemá za to, že by byly sporné regulativy neodůvodněné nebo nepřiměřené… Regulace tvaru vikýře, úrovně okapu, orientace domu nebo uliční či stavební čáry je sice určitým zásahem do možností, jakou stavbu může vlastník na svém pozemku postavit, argumenty navrhovatele a) však nesvědčí o tom, že by se mělo jednat o regulaci nepřiměřenou sledovanému cíli, který vychází z výše popsaných stanovisek a požadavků dotčených orgánů. Argumentace navrhovatele a) se do značné míry pohybuje spíše v rovině vhodnosti zvolených regulativů, je proto třeba připomenout, že úkolem soudu není určovat, jakým způsobem má být určité území využito, a aktivně tak dotvářet územní plánování, ale pouze korigovat extrémy.“

Soud k omezení fotovoltaiky (FTV panelů)

K omezujícím podmínkám pro instalaci fotovoltaických panelů soud řekl: „Soud neshledal nepřiměřeným ani regulativ pro umístění FTV panelů. Návrh původně vycházel z požadavků Správy CHKO Český kras a obsahoval regulativ přísnější než ten, který byl nakonec přijat. Podle původního znění totiž bylo možné umístit FTV panely pouze na 1/3 střechy a v dostatečných rozestupech od sebe. Proti takto formulovanému regulativu směřovala námitka… Z výsledného textu napadeného OOP je zřejmé, že odpůrkyně vyšla Mgr. Z. vstříc a po projednání s dotčenými orgány stanovila, že v ploše Z3 je umístění FTV panelů podmíněně přípustné, pokud budou umístěny v celé ploše střechy bez rozestupů.

Jako vhodné řešení pro případy nízkoenergetických domů pak napadené OOP doporučuje tzv. solární střechy umožňující skladbu solárních tašek v celé ploše. Je tedy zřejmé, že odpůrkyně podstatně rozšířila možnost využití FTV panelů na celé střeše, neomezila ji pouze na její 1/3. Návrh předložený soudu na tuto změnu nijak nereaguje a neupřesňuje, proč má navrhovatel a) za to, že ani možnost využití celé střechy je nedostatečná…

Ze sporné regulace tak nelze dovozovat, že nutí vlastníky pozemku v dané lokalitě k získávání energie z fosilních paliv, a že tím bude poškozováno životní prostředí. Předně lze jen spekulovat, jaký zdroj energie vlastníci dalších dotčených pozemků zvolí a jaký by zvolili, nebylo-li by regulace v napadeném OOP. Krom toho, jak již bylo výše uvedeno, navrhovatel a) dostatečně konkrétně netvrdil a především nijak nedoložil, že regulativ FTV panelů, který stanoví napadené OOP, využívání solární energie znemožňuje do té míry, že jej nelze pro jeho neefektivitu využívat. Nadto existují i jiné obnovitelné zdroje energie, lze si představit např. využití tepelného čerpadla, pokud by instalované FTV panely nedostačovaly.“

Podle rozsudku KS Praha ze dne 15. 11. 2023, čj. č. j. 54 A 68/2023 – 80.

Více našich článků k územnímu plánování najdete zde.

Články k možnosti omezení/regulace umisťování obnovitelných zdrojů zde.