Otázka: Jak postupovat, když chceme, aby byla územní studie nahrazena novou?

Odpověď:

metodice Ministerstva pro místní rozvoj se k této otázce uvádí: „V případě, kdy studie jako celek nebo v rozhodující části svého řešení přestala být způsobilou pro využití dle § 25 stavebního zákona, je nutné, aby pořizovatel podal krajskému úřadu návrh na vložení data schválení ukončení možnosti využití této studie do evidence územně plánovací činnosti, popř. aby provedl vklad do evidence sám, má-li k tomu pověření krajského úřadu podle § 162 odst. 4 stavebního zákona. Pořizovatel zároveň může, je-li to účelné, pořídit novou územní studii, která může, ale nemusí mít shodný rozsah řešeného území…

V případě, kdy studie jako celek je stále využitelná ve smyslu § 25 stavebního zákona, avšak dílčí část řešení této studie zastarala, není nutné pořizovat novou územní studii, neboť studie není závazná a při rozhodování v území a při pořizování územně plánovací dokumentace se lze v odůvodněných případech od jejího řešení odchýlit. To platí zejména v případě, kdy studie již v určité části svého řešení není aktuální. Odchylné řešení je zároveň nutno patřičně odůvodnit…

Původní studii je možné nahradit novou územní studií. Tato nová územní studie se nenazývá „změnou“ původní studie, neboť je to s ohledem na terminologii stavebního zákona a na ni vázanou procesní úpravu zavádějící. Nová územní studie může být v části území, jehož řešení nezastaralo, věcně shodná s původní studií. Nová územní studie bude zapsána v evidenci na samostatném registračním listu. Současně s návrhem na vložení dat o této územní studii do evidence pořizovatel podá krajskému úřadu návrh na vložení data schválení ukončení možnosti využití původní studie do evidence, popř., má-li k tomu pověření podle § 162 odst. 4 stavebního zákona, provede pořizovatel tyto úkony sám.“

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.