Stavební odbor hlavního města Prahy vyhověl našemu odvolání a zrušil rozhodnutí úřadu městské části, kterým bylo vydáno stavební povolení. Důvodem bylo zejména to, že s naším klientem nebylo jednáno jako s účastníkem řízení. Navíc rozhodnutí bylo vydáno bez řádných souhlasů podle § 184a odst. 2 stavebního zákona.

Za jakých podmínek může opomenutý účastník podat odvolání?

Ust. § 84 správního řádu v odst. 1 stanoví: Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout.

Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené v § 27 odst. 1. V případě našeho klienta se jednalo o o osobu oprávněnou z věcného práva k bytové jednotce, tedy o účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu.

K souhlasu se stavebním záměrem

Podle § 184a stavebního zákona platí: „(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.“

K tomu odvolací orgán uvedl, že „je třeba zdůraznit, že byl doložen souhlas na půdorysu stavebních úprav, nikoli na situačním výkresu, jak požaduje zákon. Je zřejmé, že pro vzájemný vztah vlastníka jednotky a stavebníka je půdorys důležitější, požadavek zákona však zní jinak.“

Závěr

Odvolací správní orgán uzavírá, že „rozhodnutí bylo vydáno bez řádných souhlasů podle § 184a odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad sice v rozhodnutí na str. 3 uvádí, že souhlasy byly vyznačeny na situačním výkresu, takový dokument se ale ve spisu nenachází. Stavební úřad nejednal v průběhu řízení s některými účastníky a neseznámil účastníky s doplněnými podklady pro rozhodnutí. Ze spisu ani nevyplývá, na základě čeho byly podklady doplněny – spis neobsahuje žádnou výzvu k odstranění nedostatků podání, nebyla stanovena žádná lhůta ani nebylo přerušeno řízení, přesto byly podklady doplněny.“

Proto odvolací orgán podanému odvolání vyhověl a rozhodnutí stavebního úřadu I. stupně zrušil.

Podle rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu ze dne 17. 5. 2023, č.j. MHMP 1038496/2023.

Více našich textů k problematice územního a stavebního řízení najdete zde.