Otázka: Co když třetí osoba nechce dát souhlas s veřejnoprávní smlouvou, která se jí týká? Jak se to bude řešit u plánovacích smluv?

Odpověď:

V § 168 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se píše: Veřejnoprávní smlouva, nejde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 160, která se přímo dotýká práv nebo povinností třetí osoby, nabývá účinnosti teprve v okamžiku, kdy s ní tato osoba vysloví písemný souhlas. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.

Znamená to, že bez souhlasu třetí osoby (má tedy silnější postavení než v běžném řízení), není možné smlouvu uzavřít (pokud by se smlouva přímo týkala práv této třetí osoby, typicky v územním plánování práva vlastnického některého ze sousedů záměru, kvůli kterému se smlouva uzavírá).

Je obtížné odpovědět na otázku v části týkající se plánovacích smluv, protože s plánovacími smlouvami podle zákona č. 283/2006 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon) ještě nikdo nemůže mít zkušenost. Podle našeho názoru se může stát, že bude tento požadavek na veřejnoprávní smlouvy znamenat pro plánovací smlouvy značné překážky, zejména tehdy, budou-li řešit změny územních plánů, které se z podstaty věci týkají práv třetích osob.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.