Od 1. 1. 2023 nabývá účinnosti § 9 zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který se týká povinnosti provádět osvětovou činnost. Aktuálně se projednává návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Ustanovení § 9 zní: „Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v části C přílohy k tomuto zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast je povinen provádět osvětovou činnost zaměřenou na informování konečného uživatele a změnu spotřebitelského chování za účelem snížení množství odpadu z vybraných plastových výrobků jím uváděných na trh, kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání.“

V části C přílohy k zákonu jsou uvedeny tyto výrobky:

  • tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky;
  • předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost;
  • balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům;
  • hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů.

Prováděcí vyhláška k zákonu

Minimální rozsah osvětové činnosti stanoví § 3 připravované vyhlášky. Zatím vypadá takto:

Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v části C přílohy k zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast je povinen využívat při provádění osvětové činnosti každoročně alespoň 2 z těchto informačních prostředků nebo způsobů:

  1. rozhlasové nebo televizní vysílání,
  2. elektronickou komunikaci, například komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, internetové prezentace nebo bannery,
  3. osobní sdělení, například formou školních vzdělávacích akcí, výstav nebo veletrhů, nebo
  4. periodický tisk.

Osvětová činnost musí zdůrazňovat odpovědnost konečných uživatelů za správné nakládání s odpadem z vybraných plastových výrobků a za dopad odpadu z těchto vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Osvětová činnost zaměřená na děti a mladistvé

Osvětová činnost musí být realizována se zřetelem na populaci ve věku 6 až 15 let (to neplatí pro osvětovou činnost týkající se tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky a hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů). Na děti se tedy musí zaměřit osvěta týkající se vlhčených ubrousků a balonků.

To vyplývá i z důvodové zprávy k vyhlášce, ve které se píše: „Odstavec 3 stanovuje věkovou skupinu (6 až 15 let, tedy děti), na kterou by měly být osvětové aktivity zejména mířeny. U dětí je cílené podávání informací za účelem podpory environmentálně šetrných vzorců chování velmi důležité. Osvětová činnost zaměřená na děti se ovšem netýká tabákových výrobků s filtry, filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů. Děti nejsou konečnými uživateli těchto výrobků. Naopak u balónků a předvlhčených ubrousků se zacílení osvětové činnosti na děti jeví jako vhodné.“

Při provádění osvětové činnosti musí být uváděn název výrobce nebo provozovatele kolektivního systému, který ji organizuje a zajišťuje její financování, nebo značka nebo název informační kampaně.

Provozovatel kolektivního systému a pokuty

V souladu s § 3 odst. 3 písm. h) a i) zákona je možno vytvořit kolektivní systém, skrze který budou výrobci plastových výrobků (balonků, vlhčených ubrousků a tabákových výrobků s filtry) plnit své povinnosti. Provozovatelem kolektivního systému může být právnická osoba, která získala potřebné oprávnění. Provozovatelem může být právnická osoba, jejímiž společníky jsou výhradně výrobci vybraných plastových výrobků.

Za nesprávné (nebo žádné) provádění osvětové činnosti hrozí výrobcům pokuty. V souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 243/2022 Sb. To může být až 1 250 000,- Kč.

 

Implementace nové právní úpravy bude jistě problematická a pro výrobce plastových výrobků může představovat mnoho nástrah. Právě plnění osvětové činnosti bude jistě jedním z kamenů úrazu. V naší advokátní kanceláři se dlouhodobě věnujeme správnímu právu i životnímu prostředí (viz např. zde). Rádi pro vás prověříme, zda jste celý systém nastavili správně.