Od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový čl. 47 jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Společně s touto změnou ESLP vydal také nový formulář pro podání stížnosti. Tato skutečnost uvedla v praxi významnou formalizaci a zpřísnění podmínek pro podání stížnosti k štrasburskému soudu, což má odraz tom, že nesprávně vyplněné formuláře nejsou ze strany ESLP akceptovány. Nyní, společně s dalšími změnami účinnými od ledna 2016, vydal ESLP také přehled nejčastějších chyb, ke kterým dochází při vyplňování formuláře.

Tento dokument je dosud dostupný pouze v angličtině, rozhodl jsem se ho ale v naší AK přeložit a níže jeho neoficiální překlad zpřístupňuji svým kolegům, klientům a veřejnosti. Chci tím navázat na rozhovor s právničkou ESLP Irenou Markovou, který jsem už v červnu 2014 publikoval v Bulletinu advokacie.

Aktualizace 2021: Tento příspěvek je již z roku 2016 a nemusí být zcela aktuální. Doporučuji proto zkontrolovat si aktuální podobu formuláře a pokynů na stránkách ESLP a věc včas zkonzultovat s advokátem. Brzy se očekává také zkrácení lhůty k podání stížnosti k ESLP

 Chyba č. 1: použití neaktuálního formuláře Soudu

Stěžovatelé musí používat nejnovější oficiální formulář Soudu, který je ke stažení na jeho internetových stránkách.  Tím bude zaručeno, že stěžovatelé uvedou veškeré informace, který Soud potřebuje, aby mohl stížnost posoudit.  Na tomto formuláři také najdete čárový kód, který umožní vložení údajů poskytnutých stěžovatelem přímo do databáze Soudu.

Neaktuální formuláře nebudou akceptovány. Je možné si o nový formulář napsat také přímo Soudu.

Chyba č. 2: na formuláři stěžovatele chybí shrnutí případu

Soud vyžaduje, aby stěžovatelé ve formuláři uvedli stručnou a úplnou verzi nebo shrnutí svého příběhu spolu s uvedením všech faktů, tvrzených porušení práv a informace o vyčerpání opravných prostředků.  Na formuláři jsou tři stránky na fakta (část E), dvě stránky pro porušení (část F) a jedna stránka pro nástin opravných prostředků (část G). Po přečtení tohoto shrnutí může kancelář Soudu okamžitě vyhodnotit, čeho se daný případ týká, a přidělit ho vhodnému soudci/senátu. Tím se značně urychlí přezkoumání stížnosti a předejde se tomu, že případ bude čekat na rozhodnutí několik let.

Shrnutí případu musí být ve formuláři popsáno. Nenechávejte prosím formulář prázdný s odkazem na přiložené stránky.

Stěžovatelé mohou, ale nemusejí, přiložit další vyjádření, které bude blíže specifikovat fakta, namítaná porušení nebo vyčerpané opravné prostředky.  Toto dodatečné vyjádření by mělo mít rozsah maximálně 20 stran a nemělo by se jednat o novou stížnost či popis nových porušení, ale pouze rozvedení toho, co už bylo uvedeno ve formuláři.

Soud si nepřeje, aby stěžovatelé začali s popisem skutkového stavu nebo stížnosti ve formuláři a pak v tom samém pouze pokračovali na přiložených stránkách. Stejně tak ale není vyhovující na pár řádcích shrnout svůj případ a pak pokračovat na 20 přiložených stranách. Soud musí po přečtení formuláře porozumět klíčovým skutečnostem Vašeho případu, tomu, jaká práva byla porušena a jakým způsobem a také jaké opravné prostředky byly vyčerpány a kdy.

Chyba č. 3: chybí rozhodnutí nebo dokumenty popisující opatření, která jsou podstatou celého případu

Stěžovatelé musí ke své stížnosti připojit listinné důkazy.  Pokud se stížnost týká nějakého úředního opatření nebo rozhodnutí, je zapotřebí přiložit kopii daného rozhodnutí nebo dokument potvrzující příslušné opatření.  Soud bohužel nemůže bez důkazů prostě přijmout verzi událostí, jak ji popíší stěžovatelé.  Pokud např. stěžovatel tvrdí, že jeho dům by vyvlastněn, musí ke stížnosti přiložit kopii úředního rozhodnutí, které nařizuje vyvlastnění. V případě, že stěžovatelka namítá, že jí byla odmítnuta právní pomoc ve věci opatrovnictví jejího dítěte, musí předložit kopii rozhodnutí, které toto odmítnutí popisuje. Pokud je takových dokumentů, které se vztahují k určitému incidentu nebo řízení, větší množství, stěžovatel by měl raději připojit veškeré dokumenty, které považuje za relevantní.

Pokud nemáte možnost obstarat si kopii rozhodnutí nebo jiný dokument, měli byste  to vysvětlit ve formuláři. Musíte však prokázat, že získání dokumentů bylo prakticky nemožné: stěžovatelé mají povinnost vynaložit rozumně předpokládatelné kroky k tomu, aby dokument od příslušných orgánů získali, a to včetně příslušných formálních postupů.

Chyba č. 4: neposkytnutí kopií rozhodnutí a dokumentů, které prokazují, že stěžovatelův případ byl projednán národními soudy a byla dodržena šestiměsíční lhůta pro podání stížnosti k Soudu

Zdejší Soud je mezinárodní soudní institucí a jako takový nemůže projednávat stížnosti, pokud nebyly nejprve předloženy národním orgánům, zejména pak soudům, které by mohly zjednat nápravu. To znamená, že stěžovatel se musí ve všech věcech nejprve obrátit na příslušné národní soudy a vyčerpat všechny dostupné opravné prostředky až k nejvyšším instancím.

Stěžovatel vyčerpání opravných prostředků Soudu prokáže tak, že předloží veškerá soudní rozhodnutí, nejen rozhodnutí nejvyšší instance, a také kopie podaných odvolání a protokoly ze soudních jednání. Z dokumentů by mělo být zřejmé, že stěžovatel uplatnil veškeré své nároky u vnitrostátních soudů.  Pokud vnitrostátní soud vydá rozhodnutí a zdůvodnění tohoto rozhodnutí je následně vydáno samostatně, musí stěžovatel předložit oba dokumenty.

Pokud nemáte možnost obstarat si kopii rozhodnutí nebo jiný dokument, měli byste to vysvětlit ve formuláři. Musíte však prokázat, že získání dokumentů bylo prakticky nemožné: stěžovatelé mají povinnost vynaložit rozumně předpokládatelné kroky k tomu, aby dokument od příslušných orgánů získali, a to včetně příslušných formálních postupů.

Může být předčasné obracet se na Soud, pokud dosud nebylo vydáno konečné rozhodnutí ve věci: nejprve byste měli obdržet text rozhodnutí a až poté jej zaslat Soudu spolu s vyplněným formulářem stížnosti.

Musíte také poskytnout důkaz o dodržení šestiměsíční lhůty k podání stížnosti, která se počítá od doručení konečného rozhodnutí, které završuje uplatnění vnitrostátních opravných prostředků. To znamená, že byste měli zaslat kopie rozhodnutí obsahující datum, nebo pokud k datu vynesení konečného rozsudku ještě nemáte tento rozsudek k dispozici, musíte alespoň zaslat potvrzení o tom, že Vám bylo rozhodnutí odesláno např. zasláním poštovního podacího lístku.  Pokud ve Vašem případě nebylo možno využít opravných prostředků, musíte prokázat, že jste podali stížnost v šestiměsíční lhůtě od napadeného úkonu, opatření nebo rozhodnutí, a předložit dokument, z něhož bude zjistitelné datum předmětného úkonu, opatření nebo rozhodnutí.

Chyba č. 5: zaslání formuláře stížnosti bez originálu podpisu

Formulář Soudu je právní listina, se kterou jsou spojeny právní následky. Je potřeba předložit formulář s originálním podpisem stěžovatele či jeho právního zástupce.  Nestačí podat pouze fotokopii podepsaného formuláře. Mimo jiné tedy nemá význam podávat Soudu stížnost prostřednictvím faxu.

Chyba č. 6: společnosti nebo organizace nevyplní na formuláři údaje o zástupci právnické osoby

I v případě, že je organizace nebo společnost právně zastoupena, je potřeba vyplnit odpovídající políčka (část D.1.) jako je jméno, kontaktní údaje a postavení zástupce právnické osoby v rámci  této osoby, tedy takového zástupce, který je oprávněn jednat jménem společnosti při podání případu k Soudu a podepsat část formuláře týkající se zplnomocnění právního zástupce.  Tímto zástupcem právnické osoby může být osoba, která je k tomuto účelu speciálně pověřena představenstvem nebo správní radou, anebo osoba, která je k jednání v zastoupení společnosti pověřena obecně na základě vnitrostátního práva nebo vnitřních stanov společnosti. V některých případech může být zástupcem právnické osoby rovněž advokát, který je oprávněn jednat jménem společnosti. Tato skutečnost by však měla být z formuláře zřejmá. V této souvislosti je pak potřeba přiložit kopie záznamů porady, vnitřních stanov, výpis z veřejného rejstříku nebo prokázat jiným způsobem existenci takového zplnomocnění.

Chyba č. 7: není vyplněn popis namítaných porušení

Stěžovatel musí zachytit podstatu toho, na co si stěžuje. Soud nemůže dovozovat z popsaných skutečností nebo soudních dokumentů stěžovatelovy země, co považuje stěžovatel za porušení svých práv. Stěžovatel by se měl pokusit označit články Úmluvy týkající se toho, na co si stěžuje. Články jsou formulovány velmi jednoduchým, obecným a snadno srozumitelným jazykem – jako např. špatné zacházení, právo na svobodu, právo na spravedlivý proces, právo na rodinný život, svoboda projevu, atd. Je velmi důležité nejen označit příslušný článek Úmluvy, ale také stručně popsat, jak byl tento článek porušen – Soud nemůže odhadovat, co stěžovatel namítá ani nemůže za stěžovatele stížnost vytvořit. Zde jsou příklady:

Článek 3 Policie mě držela spoutaného v cele, která nebyla vytápěná, a tři dny mi nedala žádné jídlo. Onemocněl jsem zánětem průdušek a můj stav vyžadoval lékařskou péči.

Článek 5 Byl jsem neoprávněně zadržen na policejní stanici na hraničním přechodu po dobu tří dnů a nikdo mi nesdělil důvod zadržení, ani mi nebylo umožněno zavolat svému právnímu zástupci nebo své rodině.

Článek 6 Soudní řízení vůči mé osobě trvalo 9 let a 8 měsíců na dvou stupních. Také mi nebylo dovoleno vyslechnout svědka, který představoval jediný důkaz proti mně

Článek 8 Mé právo na rodinný život bylo porušeno, protože moje dcera byla adoptována bez mého souhlasu. Nikdo se mě předem na nic neptal a nebylo mi dovoleno se řízení účastnit.

Chyba č. 8: není vyplněna část týkající se opravných prostředků

Stěžovatelé musí vyplnit část G, která se týká uplatněných opravných prostředků včetně uvedení dat, aby mohl Soud rychle posoudit, zda byla dodržena šestiměsíční lhůta pro podání stížnosti.

Stačí pouze shrnout uplatněné opravné prostředky, označit soud, uvést datum a stručně popsat přijatá rozhodnutí. Zde jsou příklady:

Čl. 5 stížnost proti zadržení policií – Vrchní soud zamítl nárok dne 05/12/13; odvolání bylo zamítnuto Odvolacím soudem dne 14/01/15

Čl. 6 stížnost týkající se sousedského sporu – Okresní soud zamítl nárok dne 03/04/12; Odvolací soud odmítl odvolání dne 04/12/14.

Další podrobnosti týkající se soudních řízení nebo toho, jak soudy vyřizovaly stížnosti, mohou být v případě potřeby  přiloženy jako doplňkové přílohy.

Pokud se stěžovatel domnívá, že už nemohl vyčerpat další opravné prostředky z důvodu neexistence, neefektivity nebo nedostupnosti takových prostředků, měl by tyto skutečnosti stručně popsat a odůvodnit.

Chyba č. 9: stěžovatel zapomene zaškrtnout políčko s názvem země

Stěžovatel musí označit smluvní stát (zemi, která přistoupila k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod), o němž stěžovatel tvrdí, že je odpovědný za porušení jeho práv, neboť tato skutečnost má význam pro posouzení, zda je dána pravomoc Soudu.  Není na Soudu, aby si po přečtení formuláře a připojených dokumentů domýšlel stát, kterého se stížnost týká.

Aby byl formulář vyplněn správně, musí být označen alespoň jeden ze smluvních států, které jsou ve formuláři pro stížnost uvedeny.

Chyba č. 10: stěžovatel zapomene ve formuláři vyplnit seznam příloh

Stěžovatel musí na příslušném místě ve formuláři (a pokud místo nestačí, tak na navazujícím připojeném listu) uvést seznam všech přiložených dokumentů, tak aby byl Soud schopen najít konkrétní dokumenty při projednávání případu; seznam všech dokumentů s čísly stránek a v chronologickém pořadí je nezbytný pro rychlé a efektivní roztřídění napadajících případů.

Chyba č. 11: zaslání samostatné plné moci namísto vyplnění a podepsání plné moci přímo v rámci příslušné části formuláře stížnosti

Pokud je stěžovatel zastoupen advokátem nebo jinou osobou, musí stěžovatel i určený zástupce, jehož osobní údaje je potřeba uvést na formuláři stížnosti, podepsat na formuláři část označenou jako „Plná moc.“. Podpis stěžovatele poskytuje nezbytný důkaz o tom, že zástupce je oprávněn za stěžovatele jednat, a podpis zástupce, který je vyžadován nově, potvrzuje, že zástupce se zastupováním stěžovatele souhlasí. Pokud je stěžovatelem právnická osoba, pak se na formulář podepisují jednatel či jiný představitel právnické osoby a zmocněný zástupce

Samostatná plná moc nebude akceptována bez dostatečného vysvětlení, jako je například existence nepřekonatelných překážek, které zabránily podepsat plnou moc v rámci formuláře, případně skutečnost, že zástupce byl určen až po podání formuláře na Soud.

Chyba č. 12: zaslání formuláře stížnosti těsně před uplynutím šestiměsíční lhůty

Pokud stěžovatel něco na formuláři nevyplní nebo pokud opomene připojit relevantní dokument, žádost bude pravděpodobně odmítnuta pro neúplnost. Pokud byl formulář zaslán na poslední chvíli, stěžovatel nebude mít čas jej opravit a opětovně podat. Důrazně se tedy doporučuje, aby stěžovatelé zasílali své formuláře ihned, jakmile je to možné. To znamená poté, co byl vyčerpán poslední opravný prostředek v rámci vnitrostátního systému a v případě, že opravné prostředky nejsou v daném případě k dispozici, tak poté, co došlo ke skutečnostem odůvodňujícím podání stížnosti.

Chyba č. 13: opětovné podání neúplného formuláře

Pokud byl první formulář stěžovatele odmítnut pro neúplnost, Soud si neponechává žádné dokumenty, tedy ani formulář, ani přílohy. Nestačí Soudu pouze zaslat chybějící dokumenty či dopis obsahující chybějící informace. Je nezbytné stáhnout si nový formulář, komplexně ho vyplnit a připojit k němu kopie všech relevantních dokumentů, a to i pokud jste tyto dokumenty již Soudu zasílali v rámci předchozího podání.

Aktualizace dne 31. 1. 2022: Pozor! S účinností od 1. 2. 2022 se lhůta pro podání stížnosti zkracuje na 4 měsíce.

Aktualizace: Zveřejnili jsme příklad vyplněného formuláře na stížnost k ESLP.