Od začátku ledna 2016 vstoupily v účinnost některé změny týkající se podmínek podání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP). Tyto změny se vztahují především na stížnosti podávané právnickými osobami a stěžovateli, kteří jsou právně zastoupeni od počátku řízení. Přestože se tedy nejedná o změny zásadního významu, dochází zároveň ke změně formuláře pro podání stížnosti.

Všichni stěžovatelé jsou tak povinni své stížnosti podávat na novém formuláři, protože pokud by podání k ESLP nesplňovalo formální požadavky uvedené v článku 47 Jednacího řádu ESLP, důsledkem by bylo odmítnutí podané stížnosti.

Aktualizace 2021: Tento příspěvek je již z roku 2016 a nemusí být zcela aktuální. Doporučuji proto zkontrolovat si aktuální podobu formuláře a pokynů na stránkách ESLP a věc včas zkonzultovat s advokátem. Brzy se očekává také zkrácení lhůty k podání stížnosti k ESLP

Hlavní změny

Dne 1. ledna 2016 vstoupilo v platnost lehce pozměněné znění článku 47 Jednacího řádu ESLP, který stanoví podmínky pro podávání stížnosti k ESLP, resp. podmínky pro podání úplné a platné stížnosti. Mění se tak pravidla, která byla nastavena od 1. 1. 2014.

Jedná se především o tyto změny:

  • jestliže právnická osoba, jako například společnost, sdružení nebo nevládní organizace podá stížnost k ESLP, musí být možné identifikovat jednotlivce oprávněného tuto osobu (stěžovatele) zastupovat. Jméno a další identifikační či kontaktní údaje příslušného statutárního zástupce tedy musí být uvedeny ve formuláři žádosti;
  • pozměněný článek 47 nyní také stanoví, že k formuláři stížnosti musí být přiloženy dokumenty prokazující, že statutární zástupce má oprávnění k zastupování organizace podle vnitrostátního práva, těmito dokumenty; budou zejména kopie z rejstříků společností, zápisů z obchodní komory, z jednání představenstva a podobně;
  • je-li stěžovatel zastoupen advokátem nebo jinou osobou, identifikační údaje tohoto zástupce musí být ve formuláři uvedeny;
  •  jak stěžovatel, tak i jeho zástupce musí nově podepsat část označenou jako „Plná moc“ na formuláři stížnosti. Podpis stěžovatele poskytuje nezbytný důkaz, že zástupce byl stěžovatelem pověřen jednat v zastoupení stěžovatele, podpis zástupce, což je nový požadavek, poskytuje potvrzení, že tato osoba skutečně akceptovala, že bude za stěžovatele jednat. Pokud je stěžovatelem organizace, pak se podepisují úředník či jiný představitel organizace a zmocněný zástupce;
  • Samostatná plná moc nebude akceptována bez dostatečného vysvětlení, proč nebylo možné poskytnout informace a podpisy na formuláři stížnosti při jejím podání. (Formulář plné moci na stránkách ESLP má být použit pouze v případě, že v době vyplňování formuláře na stížnost nebyl stěžovatel zastoupen, anebo pokud si chce zvolit jiného právního zástupce než toho, který byl uveden v již předloženém formuláři na stížnost.)

Nejdůležitější změny v samotném formuláři ke stížnosti

  • jsou spíše kosmetické (přesto je potřeba použít aktuální formulář!);
  • k dispozici je kolonka k podpisu zástupce stěžovatele v části týkající se plné moci, což odráží pozměněné znění článku 47 Jednacího řádu;
  • ve formuláři pro podání stížnosti jsou nyní 2 strany, namísto jedné, určené k tomu, aby mohl stěžovatel vypsat články Úmluvy nebo Protokolů, o nichž tvrdí, že byly porušeny, a vysvětlení, jak byla práva, jichž se dovolává, porušena (Část F. Popis namítaných porušení Úmluvy a/nebo protokolů a argumenty na podporu stížnosti);
  • stěžovatel musí nyní uvést místo svého narození.

Žadatelé a jejich právní a další zástupci by měli dbát na používání aktualizované a aktuální podoby formuláře, který je pro ně k dispozici od 1. ledna 2016. Předchozí formuláře stížností, které byly staženy od 1. ledna 2014 a odeslány před 1. lednem 2016 budou i nadále akceptovány, pokud budou jinak v souladu s článkem 47 obsahovat potřebné informace a budou doloženy všemi příslušnými dokumenty.

Užitečné odkazy

S ohledem na shora popsané úpravy byly aktualizovány veškeré relevantní dokumenty Štrasburského soudu, včetně formuláře na stížnost a Pokynů pro vyplnění formuláře. Tyto jsou již k dispozici i v češtině zde.

Podáváte stížnost k ESLP? Jsem jedním z mála advokátů, kteří mají skutečně zkušenosti se zastupováním před ESLP. Nabízím zastoupení či konzultaci. 

Aktualizace dne 31. 1. 2022: Pozor! S účinností od 1. 2. 2022 se lhůta pro podání stížnosti zkracuje na 4 měsíce.

Aktualizace: Zveřejnili jsme příklad vyplněného formuláře na stížnost k ESLP.