Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva vydává už od roku 2013 svůj zpravodaj o rozhodnutích štrasburského soudu s cílem přiblížit jeho rozhodovací činnost. Právě bylo zveřejněno třetí letošní číslo tohoto zpravodaje. Vybíráme 2 z analyzovaných rozhodnutí.

Soudcovské platy v ČR

Rozsudkem ze dne 22. června 2023 ve věci č. 61721/19 a 5 dalších – Kubát a ostatní proti České republice ESLP
rozhodl, že v souvislosti se zásahy státu do soudcovských platů v letech 2011–2014 nedošlo k porušení práva na
spravedlivé řízení podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy ani práva na pokojné užívání majetku podle článku 1 Protokolu č. 1. Stejně tak soud odmítl jako zjevně neopodstatněnou námitku porušení zákazu diskriminace podle článku 14 Úmluvy ve spojení s článkem 1 Protokolu č. 1.

Ochrana životního prostředí, umístění plynovodu

Ve věci Kuklovi proti České republice, č. 67480/16  (rozhodnutí ze dne 11. května 2023) ESLP rozhodl, že námitka stěžovatelů na porušení jejich práva na respektování soukromého a rodinného života v důsledku přítomnosti podzemního vysokotlakého plynovodu v těsné blízkosti jejich obydlí nedosáhla minimální úrovně závažnosti vyžadované článkem 8 Úmluvy, a proto ji prohlásil za zjevně neopodstatněnou.

Stěžovatelům se rovněž nepodařilo prokázat, že by jejich nemovitost umístěním plynovodu ztratila na hodnotě, a proto Soud odmítl jako zjevně neopodstatněnou i jejich námitku porušení článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě.

Zdroj: Zpravodaj č. 3/2023.

Více našich článků k problematice podání stížnost k ESLP najdete zde.