Otázka: Je možné konat referendum o krajských zásadách územního rozvoje?

Odpověď:

Obecně platí, že to možné je, protože je možné konat referendum o územním plánu.

Podrobněji k této otázce lze říci, že místní referendum upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Ten v § 7 obsahuje několik výluk – situací, ve kterých se referendum nesmí konat. Pro územní plánování se zdají být relevantní dvě z nich, a to tyto:

  • písm. d): jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
  •  písm. e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení.

O tom, jestli je územní plánování zvláštním řízením, o kterém se nesmí konat místní referendum, rozhodoval před lety Ústavní soud. Ten vyslovil názor, že konání místního referenda o územním plánu je obecně přípustné. Jednalo se o nález sp. zn. I. ÚS 101/05 ze dne 13.3.2007 o referendu v obci Vysoký Újezd.

Referendem nelze vyvolat změnu zásad územního rozvoje, když se ale bude změna pořizovat, pak referendum může proběhnout (nebo podle našeho názoru může kraj zavázat do budoucna, až se budou ZÚR měnit).

To, že se ale bude konat referendum (pokud bychom předpokládali, že výsledek bude platný a závazný, čehož bude těžké dosáhnout kvůli účasti občanů) ale ještě neznamená, že dojde ke změně regulace podle požadavků občanů. Je třeba myslet na to, že proces územního plánování se z podstatné části děje v přenesené působnosti, je třeba respektovat nadřazené nástroje územního plánování, ZÚR sousedních krajů, dotčené orgány a zájmy vlastníků dotčených nemovitostí. Referendum tedy v podstatě zastupitelstvo kraje zaváže k tomu, „aby učinili vše, co je možné a v souladu s právními předpisy“. To znamená, že by požadavek občanů sice měl být zohledněn v co nejvyšší míře, ale když realizaci budou bránit vážné a doložené okolnosti, pak ke změně ZÚR dojít nemusí.

Proti aktualizaci ZÚR je možné se bránit u soudu, který by posoudil, jakým způsobem mělo být referendum zohledněno a zda nedošlo k nezákonnosti v procesu přípravy a vydání aktualizace ZÚR.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.