Otázka: Měli bychom nějak anonymizovat rozhodnutí o námitkách v rámci územního plánování?

Odpověď:

Z naší praxe víme, že to některé obce dělají, některé zase ne. Naprosto jednoznačné pravidlo neexistuje.  Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá následující: „Lze nicméně doplnit, že je nevhodné a srozumitelnost vypořádání připomínek snižuje, pokud odpůrce v odůvodnění aktualizace zásad územního rozvoje připomínkující osoby anonymizoval (jména těchto osob začernil). Tím vskutku může vyvolávat u připomínkujících osob pochybnosti, zda právě jejich připomínka byla vypořádána, či nikoli.

Pro přehlednost odůvodnění a pro posouzení, zda byla splněna zákonná povinnost odpůrce vypořádat se s připomínkami v odůvodnění (§ 172 odst. 4 správního řádu), není v zásadě dobré odůvodnění takového opatření obecné povahy, jako jsou zásady územního rozvoje, anonymizovat (odpůrce ve vyjádření k návrhu před krajským soudem sám připustil, že podoba odůvodnění před anonymizací byla srozumitelnější). Právě uvedený závěr je v plném souladu s předpisy chránícími osobní údaje.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)e je zpracování osobních údajů zákonné mj. tehdy, pokud je zpracování nezbytné při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. Uveřejnění jména připomínkující osoby v odůvodnění zásad územního rozvoje je přitom nezbytné pro to, aby připomínkující i kdokoli jiný mohli posoudit, zda správní orgán splnil zákonnou povinnost vypořádat se v odůvodnění opatření obecné povahy s připomínkami (§ 172 odst. 4 správního řádu).

Uveřejnění jmen osob, které uplatnily připomínky, tak má nejenom zákonný základ, ale je současně i přiměřené a nezbytné. Ztotožnění připomínkujících proto splňuje všechny principy zpracování osobních údajů uvedené v čl. 5 odst. 1 GDPR, včetně požadavku uvedeného v písm. c) na přiměřené, relevantní a omezené zpracování na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“).“ (Podle rozsudku NSS ze dne 15. 3. 2023, čj. 10 As 92/2022 – 86.)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.