Otázka: Je územní studie povinně pořizovaným územně plánovacím podkladem?

Odpověď:

Podle § 25 zákona č. 1183/2006 Sb., stavební zákon jsou tvoří územně plánovací podklady územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. Územně plánovací podklady slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Ze stavebního zákona nevyplývá, že by územní studie, upravená v § 30, byla povinným podkladem pro územní plán.

To potvrzuje i Nejvyšší správní soud: „Citovaná ustanovení vymezují, co jsou územně plánovací podklady. Nijak z nich však nevyplývá, jak dovozují stěžovatelé, že územní plán lze pořizovat nebo činit jeho změny toliko na základě územní studie. Územní studie není povinně pořizovaným územně plánovacím podkladem. Podle § 30 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, a sice z vlastního nebo jiného podnětu. Její pořízení tedy záleží na rozhodnutí pořizovatele jako orgánu územního plánování s výjimkou, kdy pořízení ukládá územně plánovací dokumentace.“ (Rozsudek NSS ze dne 23. 3. 2023, čj. 6 As 319/2021 – 111.)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.