Otázka: Kdo podepisuje zápis ze zasedání zastupitelstva? Co všechno musí být v zápisu uvedeno?

Odpověď:

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích platí, že se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé (nemusí jít jen o zastupitele, ale je to obvyklé). Zákon o obcích nepodepsání zápisu těmito osobami (nebo jednou z nich) nespojuje s žádnou přímou sankcí jako by byla kupř. neplatnost usnesení přijatých na tomto zastupitelstvu (usnesení jsou platná od okamžiku jejich přijetí). Takové porušení zákonné povinnosti může být předmětem kontroly a obec by měla udělat vše pro to, aby se nežádoucí situace neopakovala. Jen řádně podepsaný zápis je totiž zápisem ve smyslu zákona o obcích.

Podle § 95 odst. 1 zákona o obcích je obsahem zápisu také počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.