Nejvyšší soud spolu s Centrem dopravního výzkumu 24. ledna 2018 představili veřejnosti internetovou databázi soudních rozhodnutí týkajících se mimo jiné náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Co všechno tato databáze na adrese obsahuje a umí?

Podle vyjádření Nejvyššího soudu má databáze datanu.cz svůj vzor ve Slovinsku a Rakousku a obsahuje více než 400 rozhodnutí českých soudů. Databáze je určena jak pro laiky včetně poškozených, tak odborníky včetně advokátů a zástupců pojišťoven. Jedním z cílů založení databáze je sjednotit rozhodovací praxi soudů, které mohou v databázi najít skutkově podobný případ již rozhodnutý jiným soudem. Smyslem databáze je také umožnit poškozeným vytvořit si představu o výši jejich nároků z újmy vzniklé např. v důsledku dopravní nehody či ublížení na zdraví.

Potřebnost podobné databáze vyplynula ze změny koncepce výpočtu výše nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku účinném od roku 2014. Ten obsahuje ustanovení, podle kterého je třeba plně odčinit vzniklou újmu. Žádná pomocná kritéria pro výpočet ale neobsahuje. Pokud nelze újmu vyčíslit, postupuje se podle zásad slušnosti. Současná úprava náhrady nemajetkové újmy je tak do velké míry obecná, a proto je takováto databáze judikatury vhodným nástrojem mimo jiné pro sjednocení rozhodovací praxe soudů.

Databáze je veřejně přístupná po registraci pomocí emailu. V databázi nalezneme rozhodnutí týkající se bolestného, ztížení společenského uplatnění a nároků pozůstalých na nemajetkovou újmu vzniklou úmrtím osoby blízké či jejím zvlášť závažným ublížením na zdraví. Databáze je členěna na tři moduly:

  • Bolestné a ZSU (ztížení společenského uplatnění),
  • Úmrtí,
  • Kalkulačka.

Modul Bolestné a ZSU umožňuje vyhledávat soudní rozhodnutí podle mnoha kritérií jako např. věk, pohlaví nebo zraněná část těla poškozeného. Vyhledávat lze také podle rozhodujícího soudu. Je proto možné porovnat rozhodovací praxi různých soudů. Po použití některého z filtrů poskytne databáze kromě samotného seznamu rozhodnutí i statistické grafy zobrazující množství případů podle pohlaví nebo průměrný věk poškozeného. Databáze neobsahuje celá rozhodnutí, nýbrž pouze záznam vybraných údajů. Většina záznamů o rozhodnutích obsahuje spisovou značku, datum události a rozhodnutí, soud, výši požadované a přiznané částky a další. Mnoho rozhodnutí obsahuje také krátký popis skutkového stavu a charakteru zranění.

modulu Úmrtí lze vyhledávat rozhodnutí podle kritérií jako jsou příbuzenský vztah, intenzita sociálního vztahu nebo existence ekonomické závislosti pozůstalého na zesnulé osobě blízké. Záznamy o rozhodnutích obsahují například seznam pozůstalých. Oba moduly umožňují export do formátu pdf, takže je možné si vytvářet vlastní databázi v tištěné formě. Rozhodnutí si je také možné ukládat na svůj účet do sekce Moje případy.

Modul Kalkulačka umožňuje vlastní výpočet výše nároku na podkladu lékařského posudku, a to v souladu s Metodikou k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Databázi lze hodnotit jako povedený a přehledný nástroj vhodný pro celé spektrum subjektů a je příkladem možnosti využití technologií v právu a právní praxi. Výsledek spolupráce Nejvyššího soudu a Centra dopravního výzkumu snad přinese sjednocení či alespoň přiblížení rozhodovací praxe soudů v tak složitých věcech, jakou je určení výše náhrady za vzniklou nemajetkovou újmu na zdraví např. v důsledku dopravní nehody.

Jaroslav Hroch