V minulosti jsme se zaměřili na konkrétní příklady aplikace zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Ministerstvy obrany, zemědělství, životního prostředí, a dopravy. Nyní se podíváme na případ, ve kterém došlo k poskytnutí náhrady škody podle výše uvedeného zákona Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR má k dispozici údaje za léta 2009 až 2013. V roce 2010 vyplatilo částku 66 660 Kč (1 x 66 000 Kč, 1 x 310 Kč a 1 x 350 Kč), v roce 2011 částku 3 000 Kč (1 x 3 000 Kč), v roce 2012 částku ve výši 20 000 Kč (1 x 20 000 Kč) a v roce 2013 částku 7 214 USD (1 x 7 214 USD). (Pro informaci o dalších ministerstvech viz článek Jak se odškodňuje za pochybení státu: výše odškodnění poskytnutá jednotlivými ministerstvy na základě zákona č. 82/1998 Sb.

Pochybení Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Stěžovatel se obrátil na ombudsmana s podnětem upozorňujícím na chybný postup Velvyslanectví České republiky v Moskvě týkající se jeho manželky cestující za ním do České republiky.

Manželce stěžovatele bylo dne 23. listopadu 2010 uděleno vízum nad 90 dnů k převzetí povolení k trvalému pobytu, přičemž povolení k pobytu bylo manželce stěžovatele uděleno již v roce 2005. V průběhu pobytu manželky stěžovatele došlo k tomu, že jí propadl cestovní pas i průkaz o povolení k pobytu.

Dle ustanovení § 180j odst. 2 zákona č. 369/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, který obsahuje úpravu týkající se dokladu o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů, se doklad o cestovním zdravotním pojištění od cizince nevyžaduje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

Ministerstvo činí dle ustanovení § 87j zákona o pobytu cizinců kroky vedoucí k zařazení cizince s trvalým pobytem v České republice do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

Z uvedené zákonné konstrukce plyne, že cizinec, který cestuje do České republiky na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu, přičemž takovému cizinci již v minulosti trvalý pobyt udělen byl a tento trvalý pobyt nadále trvá, není povinen zastupitelskému úřadu předkládat pro vyznačení dlouhodobého víza doklad o cestovním zdravotním pojištění, neboť v České republice již ze zákona pojištěn je.

Velvyslanectví České republiky v Moskvě však pochybilo a nad rámec zákonné úpravy požadovalo doklad o zdravotním pojištění po manželce stěžovatele, když cestovala za stěžovatelem z Ruska do České republiky. Manželka stěžovatele tak byla nucena uhradit pojišťovně částku ve výši 3.000 Kč, aby daný doklad získala.

Veřejný ochránce práv přeposlal podnět Ministerstvu zahraničních věcí ČR, které uznalo, že došlo k pochybení.

Manželka stěžovatele se následně obrátila na ministerstvo z žádostí o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytlo žadatelce náhradu škody ve výši 3.000 Kč a ujistilo ji, že ze strany ministerstva byla přijata opatření, aby konzulární úsek věnoval pozornost řádné aplikaci právních předpisů a kultuře projevu pracovníků při komunikaci se žadateli.