Po článcích věnujících se aplikaci zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR přinášíme pohled na případy, ve kterých došlo k poskytnutí náhrad škody podle výše uvedeného zákona Ministerstvem dopravy ČR.

Ministerstvo dopravy ČR má k dispozici údaje o poskytnutém odškodnění pouze od roku 2010. V daném roce bylo vyplaceno 5 800 Kč, a to na základě rozhodnutí soudu. V roce 2011 to bylo 1 090 480 Kč, opětovně na základě rozhodnutí soudu. V roce 2012 byla vyplacena po rozhodnutí soudu částka 112 501 Kč, v roce 2013 částka 7 808 Kč. V roce 2014 bylo dobrovolně vyplaceno 1 971 Kč, po rozhodnutí soudu 128 382,19 Kč. (Pro informaci o dalších ministerstvech viz článek Jak se odškodňuje za pochybení státu: výše odškodnění poskytnutá jednotlivými ministerstvy na základě zákona č. 82/1998 Sb.

Odebrané SPZ

Majiteli vozidla, pozdějšímu žadateli o náhradu škody, byly dne 21. 4. 2009 odebrány státní poznávací značky náležející k jeho vozidlu, a to z důvodu, že tento vůz neprochází evidencí motorových vozidel, registrační značky k vozidlu nebyly přiděleny a nejsou vedeny jako platné.

Dotazem na Magistrát města Kladno však majitel vozidla zjistil, že má všechny doklady v pořádku, není zde pochybnost o jejich platnosti, přičemž došlo k evidenční chybě v registru vozidel. Majitel vozidla žádal policii o vrácení odebraných SPZ, avšak se svou žádostí byl dokázán na magistrát.

Žalobci v důsledku nesprávného úředního postupu shora uvedených orgánů vznikla škoda ve výši 79.000 Kč spočívající v tom, že majitel vozidla si byl nucen po dobu, kdy mu byly značky odebrány a nemohl ta užívat své vozidlo (100 dnů), půjčit náhradní automobil. Ministerstvo dopravy odmítlo žádost majitele vozidla o náhradu škody. Majitel vozidla uspěl až s podanou žalobou.

Zastavené správní řízení

S řidičkou bylo v roce 2008 zahájeno přestupkové řízení, ve kterém byla uznána vinnou z přestupku v dopravě rozhodnutím Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy. Proti tomuto rozhodnutí se řidička odvolala. Městský úřad v rámci postupu podle ustanovení § 87 správního řádu autoremedurou zrušil původní rozhodnutí. Po zrušení prvoinstančního rozhodnutí pokračovalo řízení před správním orgánem prvního stupně. Řízení bylo následně zastaveno. V řízení bylo zjištěno, že nehodu způsobil řidič druhého vozidla.

Řidička byla od okamžiku vydání prvního rozhodnutí správního orgánu zastoupena advokátem, který si za své služby vyúčtoval v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., částku ve výši 7.735 Kč. Tuto částku řidička uhradila a následně uplatnila v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, nárok na náhradu škody u Ministerstva dopravy ČR. Ministerstvo nárok řidičky neuznalo.

Ta se následně obrátila s žalobou na soud, který jednoznačně požadavku řidičky vyhověl: „Vzhledem k důvodům rozhodnutí správního orgánu a k přesvědčení, že řízení ohledně viny žalobkyně nemělo být vůbec správním orgánem zahájeno, je soud toho názoru, že žalobkyně musela na svojí obranu důvodně vynaložit náklady v podobě úhrady právního zastoupení směřujícího ke zrušení nezákonného rozhodnutí…“

Zabavený řidičák

Řidič měl dne 10. 6. 2011 účast na dopravní nehodě. Na výzvu policie se podrobil dechové zkoušce a byla zjištěna hodnota 0,61 promile alkoholu. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a věc byla postoupena magistrátu. Po převozu do nemocnice byla řidiči odebrána krev a metodou plynové chromatografie byla zjištěna hodnota alkoholu 0,01g/kg.

Správní orgán rozhodl dle ustanovení § 118b odst. 2 zákona o silničním provozu o zadržení řidičského průkazu řidiče. Proti tomuto rozhodnutí podal řidič odvolání, které však bylo zamítnuto. Řidič se tudíž obrátil na soud s žalobou. Napadená správní rozhodnutí byla soudem zrušena. Řízení bylo následně zastaveno.

Řidič požadoval po ministerstvu odškodnění ve výši 3.120 Kč jako náhradu nákladů právního zastoupení a částku ve výši 88.750 Kč jako náhradu imateriální újmy vzniklé v důsledku toho, že 355 dnů nemohl používat svůj osobní automobil a do zaměstnání byl nucen jezdit MHD. Ministerstvo žádosti řidiče nevyhovělo.

Řidič se tudíž následně obrátil na Obvodní soud pro Prahu 1 s žalobou. Soud konstatoval, že rozhodnutím magistrátu o zadržení řidičského průkazu došlo k porušení práva řidiče a uložil ministerstvu povinnost nahradit řidiči náklady právního zastoupení ve výši 3.120 Kč. Právo na náhradu imateriální újmy soud řidiči nepřiznal. Soud konstatoval, že v projednávané věci „…neshledal důvod pro přiznání peněžité náhrady žalobci, samotné konstatování, že právo žalobce bylo porušeno, je dostačující. Žalobce v důsledku nezákonného rozhodnutí nemohl používat k cestě do zaměstnání osobní automobil, tato skutečnost nepředstavuje zásah do práv žalobce, neboť jde toliko o výsadu, kterou žalobci umožňuje jeho majetková situace.“ Dle soudu nebyla dotčena žádná z právem chráněných hodnot. Odvolací soud následně potvrdil rozhodnutí obvodního soudu.

Setkali jste se s průtahy nebo jiným nesprávným úředním postupem? Bezplatně zhodnotíme, jestli máte nárok na odškodnění.