Nejvyšší správní soud rozhodoval o podnětu na pořízení změny územního plánu. V rámci toho se vyjádřil k potřebě odůvodňovat usnesení zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že v této otázce bývají obce dosti laxní, dovolíme si blíže popsat, co k tomu NSS uvedl.

Z rozsudku plyne následující závěr: „Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkami týkajícími se samotného usnesení… Podle stěžovatele krajský soud nesprávně konstatoval, že ‚rozhodnutí‘ místní samosprávy nemusí být odůvodněna. V prvé řadě Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že usnesení zastupitelstva, jakožto výstup kolektivního rozhodovacího orgánu obce, není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. ani rozhodnutím dle § 67 správního řádu; požadavky kladené na odůvodnění správních rozhodnutí plynoucí z § 68 odst. 3 správního řádu na ně proto nedopadají.

Krajský soud… správně konstatoval, že se jedná o usnesení vydávané v rámci rozhodování zastupitelského orgánu místní samosprávy v oblasti její samostatné působnosti, které není správním řízením… Proces přijímaní rozhodnutí zastupitelstva orgánu územní samosprávy je procedurou sui generis, jejíž právní úprava je diametrálně odlišná od úpravy správního řízení… Žádným právním předpisem není upravena forma ani podoba přijímaného usnesení (nemusí být tedy ani formálně odůvodněno), jediné obligatorní náležitosti usnesení zastupitelstva jsou upraveny v § 95 zákona o obcích, které předmětné usnesení splňuje.

Pro úplnost lze dodat, že do činnosti územně samosprávných celků mohou soudy zasahovat jen výjimečně, a to jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem… Soud proto není oprávněn jakkoli věcně přezkoumávat rozhodování samosprávného orgánu.“

Podle rozsudku NSS ze dne 3. 4. 2024, čj. 3 As 335/2022 – 59, dostupné na wwww.nssoud.cz

Více k otázce odůvodnění usnesení zastupitelstva jsme psali zde.