Krajský úřad vyhověl našemu podnětu k přezkumu a změně stanoviska orgánu územního plánování. Soused našeho klienta na místě původního domu zamýšlel realizovat novostavbu, která byl navrhována jako dvoupodlažní s využitím podkroví a jedním podzemním podlažím. V objektu byly navrženy 3 bytové jednotky a 2 jednotky nebytové označené jako ateliér. Úřad potvrdil náš názor, že záměr je nepřípustný.

Klient se obával, že sousední stavba zastíní jeho nemovitost

Orgán územního plánování ve svém závazném stanovisku konstatoval, že záměr je z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací přípustný. Náš klient namítal, že plánovaná stavba nezapadá do stávající výstavby, obával se zastínění své nemovitosti (včetně instalovaných fotovoltaických panelů) a narušení soukromí zbudovanou terasou.

Po zhodnocení věci jsme dospěli k závěru, že záměr nesplňuje podmínky prostorového uspořádání stanovené územním plánem města Brna. Poukázali jsme dále mimo jiné na to, že orgán územního plánování se nezabýval posouzením záměru z hlediska počtu podlaží ve vztahu k výpočtu IPP (který neprovedl). Namítali jsme proto, že stanovisko orgánu územního plánování je nezákonné.

Krajský úřad: podíl bydlení neodpovídá požadavku územního plánu

Na místo podkroví záměr počítal se třetím podlažím

Podle rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11. 1. 2024, č.j. JMK 175811/2023 OÚPSŘ.

Více našich článků k problematice územního a stavebního řízení najdete zde.