Zítra nabude účinnosti zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ZPF“). To má dalekosáhlý dopad i na územní plánování. Zajímá vás proč? Pak čtěte pečlivě náš silvestrovský článek.

Dosavadní právní úprava

V zákoně o ZPF byl dosud obsažen § 4 odst. 3 a 5 v tomto znění:

3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

5) Odstavec 4 se použije také při posuzování ploch, které jsou již vymezeny jako zastavitelné v platné územně plánovací dokumentaci. Odstavec 3 se nepoužije při posuzování ploch vymezených jako zastavitelné nebo jako plochy územní rezervy v platné územně plánovací dokumentaci.

Po Novém roce bude § 4 odst. 5 zrušen. Nebude se tedy již řešit, jestli nějaké plochy byly v předchozím územním plánu určeny k zastavění, a takové plochy nebudou moci být automaticky přebírány do nové územně plánovací dokumentace obce bez dalšího. Pokud bude pořizován nový územní plán nebo jeho změna, tak se prostě bude muset u zastavitelných ploch posuzovat, zda je dán nějaký silný veřejný zájem, který by převažoval nad zájmem na ochraně cenných půd. To rozhodně nebude jen tak.

V důvodové zprávě k zákonu č. 149/2023 Sb., se k tomu uvádí: „Navrhuje se vypuštění nejasného a nesrozumitelného ustanovení § 4 odst. 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, které se do zákona dostalo prostřednictvím tzv. poslaneckého „přílepku“ a je účinné od 1. 8. 2021. Ustanovení, jehož vypuštění se navrhuje, obsahuje obtížně aplikovatelnou a nejasnou úpravu, jejímž cílem bylo pravděpodobně zakotvit výjimku z povinnosti poměřovat veřejné zájmy při navrhování záboru nejkvalitnější zemědělské půdy (I. a II. třídy kvality). Pro takové řešení však neexistuje žádný věcný důvod z pohledu ochrany zemědělské půdy.“

Takový přístup odpovídá tendencím, které zavedla již v roce 2022  nová metodika Ministerstva životního prostředí. Je podle nás zřejmé, že se územní plán bude muset věnovat odůvodnění odejmutí cenných zemědělských půd pro nezemědělské účely obzvláště pečlivě a bude muset najít přesvědčivé důvody, aby mohlo dojít k výstavbě na „jedničkových a dvojkových“ půdách.

Další novela je v legislativním procesu

Projednává se navíc další novela zákona o ZPF, podle které má znít § 4 odst. 3 a 4 takto (novela zatím není schválená):

(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze v územně plánovací dokumentaci určit k jinému než zemědělskému účelu nebo odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

4) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany nelze odejmout ze zemědělského půdního fondu pro záměry pro obchod nebo skladování o rozsahu větším než 1 ha nebo pro záměry energetického zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na elektřinu s výjimkou záměrů podle § 8a.

Závěr

Obce a jejich projektanti by proto měli změnu v přístupu k ochraně zemědělské půdy vzít na vědomí a začít a ní pracovat, jinak se může stát, že nízká míra ochrana ZPF povede k rušení územních plánů.