Nejvyšší správní soud se opět vyjadřoval ke stavební uzávěře, tentokrát před ním neobstál rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, který zrušil část stavební uzávěry obce Modlany. Krajský soud v původním řízení shledal, že odůvodnění územního opatření o stavební uzávěře je přezkoumatelné. Nepřezkoumatelné však bylo rozhodnutí o navrhovatelčiných námitkách, s tím ale NSS zjevně nesouhlasil. Proč?

Obec namítala nepřiměřeně přísný přezkum uzávěry

Obec namítala, že přezkum provedený krajským soudem působil spíše jako přezkum územního plánu než územního opatření o stavební uzávěře, soud byl tedy podle obce nepřiměřeně tvrdý. NSS jí dal za pravdu a řekl: „Při přezkumu územního opatření o stavební uzávěře zkoumá pouze naplnění zákonných požadavků na jeho vydání. Neposuzuje tedy důvody, které obec vedou k přípravě nové územně plánovací dokumentace, byť by vůči nim navrhovatel vznášel sebepádnější námitky… Cílem stavební uzávěry, jež je opatřením dočasným, je totiž pouze neztížit či neznemožnit budoucí využití území podle připravovaného územního plánu.

Při vydávání stavební uzávěry (a tedy ani při jejím soudním přezkumu) se nemá podrobně zkoumat, zda je řešení připravované v územním plánu správné. Tyto otázky mají své místo až v procesu přípravy územního plánu, případně při jeho soudním přezkumu… Podle NSS se převážná většina navrhovatelčiných námitek k návrhu územního opatření o stavební uzávěře míjí s podstatou tohoto institutu a směřuje k výsledné podobě územního plánu. NSS má též za to, že se stěžovatel s těmito námitkami vypořádal přezkoumatelným způsobem. rozhodnutí o námitkách stěžovatel přiléhavě vysvětlil, že územní opatření o stavební uzávěře je dočasným opatřením a o finální podobě územně plánovací regulace bude rozhodnuto až při přijímání nového územního plánu. Z hlediska výběru ploch pro stavební uzávěru odkázal na odůvodnění celého územního opatření a uvedl, že nejde o postup namířený vůči určitému stavebnímu záměru.“

NSS: stavební uzávěra je na rozdíl od územního plánu opatření dočasné

Dále NSS potvrdil, že je třeba odlišit obyčejnou stavební uzávěru od územně plánovací dokumentace: „V projednávané věci jde pouze o dočasné opatření o stavební uzávěře, čemuž pochopitelně odpovídají i odlišné procesní požadavky… Krajský soud po stěžovateli fakticky požaduje, aby již v dočasném opatření, jehož účelem je umožnit proces přijímání nového územního plánu, věcně řešil otázky, které mají být posouzeny právě v tomto následném řízení. Závěry krajského soudu by mohly vést k tomu, že tytéž otázky budou správní orgány i soudy posuzovat dvakrát v totožném rozsahu. To však není smyslem a účelem územního opatření o stavební uzávěře.“

Podle rozsudku NSS ze dne 21. 9. 2023, čj. 10 As 56/2022 – 33, dostupný na www.nssoud.cz

Více našich článků k problematice stavební uzávěry najdete zde.