Otázka: Jak se počítá 0,5% občanů obce podle § 16 zákona o obcích?

Odpověď:

Ustanovení § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích říká, že § 16 občanem obce je fyzická osoba, která je jednak státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Občanem je i dítě i adolescent, i ten, kdo je třeba omezen ve svéprávnosti (tj. ti, kdo nejsou zapsáni v seznamu voličů pro účely voleb do obecních zastupitelstev nebo pro konání místního referenda).

Z definice občana obce pak vychází § 16 odst. 2 písm. f), podle kterého má občan obce, který dosáhl věku 18 let právo požadovat, aby byla určitá záležitost v oblasti samostatné působnosti projednána radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Otázkou je, z jaké množiny občanů obce se počítá oněch 0,5%. Podle našeho názoru se jedná o všechny občany, protože zákon o obcích neříká, že by šlo jen o voliče. Proto by se při určování počtu obyvatel mělo vycházet z jejich evidence, kterou má obec k dispozici, aby ověřila, zda se jedná o občana obce. Orientačně pak jistě lze (pro občany a pro vyčíslení, kolik podpisů potřebují) vycházet z dat Českého statistického úřadu.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.