Nejedna obec řeší problémy spojené s příliš velkorysým přístupem předchozího vedení k vymezování nových a nových zastavitelných ploch a logické snaze developerů výstavbu realizovat v maximální možné míře. Opětovné navrácení pozemků do nezastavitelného území je mnohdy téměř nemožné kvůli zásahům do vlastnických práv a hrozbě zrušení části územního plánu soudem.

Nová metodika k ochraně zemědělského půdního fondu

Jistý návod, jak k redukci zastavitelných ploch přistoupit z důvodů ochrany zemědělského půdního fondu a veřejném zájmu na nezastavování cenných půd, dalo obcím ministerstvo životního prostředí už na podzim, kdy vydalo novou metodiku týkajíc se těchto otázek.

Náš článek týkající se metodiky najdete zde.

Změny v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu

Nyní ministerstvo přistoupilo k dalšímu kroku, kterým je novelizace zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Ve zprávě na svých webových stránkách úřad uvádí: „Česko potřebuje posílit ochranu zemědělské půdy, a to včetně její schopnosti uchovávat vodu a živiny. Ministerstvo životního prostředí proto v souladu s programovým prohlášením vlády představuje novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF).

Nově dochází ke zdůraznění ochrany nejkvalitnější zemědělské půdy před zábory pro plošné rozsáhlé záměry obchodu, skladování či fotovoltaických elektráren. Půda je cenná nejen pro úrodu, kterou poskytuje, ale též i pro své mimoprodukční funkce. Krajinné prvky jako skupina dřevin, stromořadí nebo mokřady se proto stanou nově součástí zemědělské půdy. Zároveň úpravou zákona vznikne prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích, vinicích a ovocných sadech což umožní zachovat schopnost potravinové soběstačnosti, při současné podpoře energetické nezávislosti farem.“

Zajímavý je tento nápad: „Novela zákona o ochraně ZPF zavádí zákaz využít zemědělskou půdu této kvality pro záměry obchodu nebo skladování o rozsahu větším než jeden hektar a dále zákaz využít tyto půdy pro fotovoltaické elektrárny. Díky legislativní úpravě dojde k výraznému snížení úbytku nejkvalitnější zemědělské půdy.“

 Kde najít více informací k novele?

Na Advokátním deníku se dále dočteme, že se uvažuje o tom, že pokud stávající územní plán do budoucna vymezuje jako zastavitelné cenné půdy – například pro skladovací haly (konkrétně o bytových záměrech se zatím nehovoří, ačkoliv ty pálí obce do značné míry, uvidíme ale, jaký bude výsledný návrh textu zákona), bude muset být vydáno příslušné povolení pro výstavbu pro konkrétní záměr do pěti let od chvíle, kdy novela vstoupí v platnost, jinak musí obec plochu změnit zpět na nezastavitelnou nebo na jiné využití, na které se zákaz nevztahuje.

Podrobná prezentace ministerstva k novele je dostupná zde. Postup ministerstva je jistě argumentem, o který se podle našeho názoru (kupř. ještě s odkazem na snahu omezit negativní dopady klimatických změn) mohou obce opřít už teď, chtějí-li sáhnout na zastavitelné pozemky kvůli ochraně cenný zemědělských půd I. a II. třídy ochrany.

Ministerstvo životního prostředí uvádí, že návrh novely zákona o ochraně ZPF předloží vládě v dubnu letošního roku, následně projde materiál standardním legislativním procesem. Novela by měla nabýt účinnosti nejdříve začátkem roku 2024.