Nejvyšší správní soud řešil zajímavou kauzu, která se týkala větrných elektráren. Aktualizací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje došlo ke změně textu, kdy byla vypuštěna podmínka, že pro situování větrných elektráren v krajině jsou závazné regulativy Územní studie na umísťování větrných elektráren na území Olomouckého kraje.

Aktualizací č. 2a byla také nově vytvořena kulturní krajinná oblast KKO9 Svahy Nízkého Jeseníku, která je vymezena na katastru obce Jívová (západní část katastru) a v okolí. V důsledku existence této krajinné oblasti a Přírodního parku Údolí Bystřice, zůstala na katastru obce Jívová plocha o rozloze 1,1 km2 , kde zásady územního rozvoje nezakazují umístit větrné elektrárny.

Co namítal spolek

Na správní soud se obrátil Spolek Nízký Jeseník a požadoval zrušení části Aktualizace č. 2a, která se týkala právě vypuštění odkazu na závaznost regulativů v územní studii. Krajský soud návrh zamítl, neboť změnou zásad územního rozvoje nedošlo ke snížení míry ochrany území katastru obce Jívová vůči umísťování větrných elektráren. Naopak zřízením KKO9 Svahy Nízkého Jeseníku byla na části území obce Jívová posílena ochrana proti umísťování větrných elektráren. Na rozdíl od obsahu předchozí regulace, je na této části území obce nyní umisťování větrných elektráren zcela zakázáno.

Soud doplnil, že se „podmínky přípustnosti výstavby větrných elektráren obsahově nijak neliší od všeobecných podmínek, jejichž splnění zkoumá stavební úřad v každém územním řízení při rozhodování o umístění stavby podle § 90 stavebního zákona. Proto krajský soud dovodil, že ve vztahu k území obce Jívová, které není po Aktualizaci č. 2a součástí Přírodního parku Údolí Bystřice ani KKO 9 Svahy Nízkého Jeseníku, se míra ochrany proti umísťování větrných elektráren přijetím Aktualizace č. 2a nesnížila. V případě záměru umístit do daného prostoru větrnou elektrárnu bude stavební úřad povinen vyžadovat splnění všech podmínek stanovených v § 90 stavebního zákona včetně kladných stanovisek dotčených orgánů, tj. i orgánu ochrany přírody a krajiny.“

NSS: územní studie je jen neformální podklad

NSS v rozsudku uvedl: „Zásady územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 obsahovaly větu, že pro situování větrných elektráren v krajině jsou závazné regulativy územní studie. Tato věta byla Aktualizací č. 2a vypuštěna. Jádrem sporu mezi účastníky nyní je, zda územní studie byla vůbec závazná, a pokud ano, tak zda její závazná část poskytovala dotčenému území větší ochranu před stavbou větrných elektráren, či nikoliv. Územní studie je územně analytickým podkladem, který ověřuju možnosti a podmínky změn v území.

Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je územní studie neformální odborný podklad. To znamená, že, na rozdíl od územně plánovací dokumentace, správní orgán při rozhodování v dotčeném území není územní studií vázán (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, č. j. 7 As 191/2014-26; či ze dne 22. 12. 2020, č. j. 4 As 143/2020-42, bod 23).

Závazné jsou však zásady územního rozvoje jako jeden z druhů územně plánovací dokumentace. Má-li být do zásad územního rozvoje (nebo jiné územně plánovací regulace) převzata část (zejména konkrétní regulativy) z územní studie, která byla zpracována jako podklad pro územně plánovací činnost, je v zájmu jednoznačnosti obsahu územně plánovací regulace žádoucí, aby části územní studie, které mají být učiněny závaznými, byly do zásad územního rozvoje převzaty, tedy aby byly učiněny obsahem této územně plánovací dokumentace.

Pouhý odkaz na regulativy obsažené v územní studii a jejich prohlášení za závazné, jak tomu bylo v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje před aktualizací č. 2a, vyvolává pochybnosti o své vlastní závaznosti. Přinejmenším ponechává nejasným, co přesně z územní studie je závazné… Za závazné lze považovat leda takové podmínky, které územní studie stanoví kategoricky, a na které územně plánovací dokumentace bezpochyby odkazuje.“

Podle rozsudku NSS ze dne 10. 2. 2023, čj. 6 As 182/2021 – 54, dostupný na www.nssoud.cz

Více našich textů k problematice územního plánování najdete zde.