„Zamykejte, prosím, vchod v době od 21.00 do 6.00 hod. Chráníte tak majetek svůj i ostatních.“ Takové a podobné nápisy můžeme vidět na mnoha vchodech do domů s bytovými jednotkami. Mnohokrát je tato povinnost členům společenství vlastníků jednotek či bytového družstva uložena dokonce ve stanovách či domovním řádu. Je však takový požadavek v souladu se zákonem?

V praxi se při úpravě stanov často setkáváme s požadavkem společenství vlastníků jednotek (dále také jen „SVJ“) na to, aby všichni jeho členové (a případně i nájemníci bytů) v určitých hodinách vchod do domu uzamykali. Důvod je zřejmý, společenství se snaží ochránit společné prostory před vniknutím cizích osob, které by mohly poškodit společný majetek či majetek jednotlivých členů, dopouštět se krádeží, vandalismu a podobně. Tento zájem se však dostává do střetu s jiným důležitým zájmem, kterým je bezpečnost a ochrana zdraví a života v případě požárů či jiných havárií.

Požární předpisy vyžadují průchodnost únikových cest

Zákon o požární ochraně[1] ukládá právnickým osobám, kterými jsou i společenství vlastníků jednotek, aby vytvářely podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména tím, že budou udržovat mimo jiné volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům. Obdobně je SVJ povinno dle vyhlášky o požární prevenci zajistit, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. [2]

Co se potom týče konkrétně dveří, uvedené povinnosti upřesňuje vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb,[3] která stanoví, že otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám uvedeným v příloze č. 1 části 2 předmětné vyhlášky. Takovou normou je i ČSN 73 0802[4], která výslovně uvádí, že dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Norma dále vyžaduje, aby dveře na únikových cestách umožňovaly buď ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; přičemž kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest. Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (například tedy vchody do bytových domů), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné a dveře či vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také ruční otevření.

Zamykání jako běžná praxe

Jiná z technických norem, ČSN 73 0833[5], uvádí, že východové dveře na volné prostranství z budov určených převážně pro bydlení se nemusí otevírat ve směru úniku a mohou mít práh o výšce až 15mm, v poznámce k tomuto ustanovení se pak uvádí, že tyto východové dveře mohou být průběžně zamčené (např. z důvodu zabránění krádeží v bytech), přičemž se doporučuje z vnitřní strany otevíratelné dveře bez odemčení (např. panikovou kliku); běžně lze ale předpokládat, že většina osob bydlících v objektu může zamčené východové dveře kdykoliv odemknout.

Jsem však přesvědčena, že tento předpoklad, uvedený v poznámce k ustanovení technické normy, není žádnou zárukou volných únikových cest tak, jak je vyžaduje zákon. Nehledě na to, že není příliš pravděpodobné, že při vypuknutí požáru a potřebě rychlého útěku si prchající člověk vzpomene na nutnost vzít si s sebou klíče, ve zmatku si může také přibouchnout dveře do bytu, než si to uvědomí, a podobně. Nebezpečí uvíznutí v požárem či jinou havárií zasažené budově se v takovém případě ještě zvyšuje při nízkém počtu obyvatel budovy, v poloprázdných objektech a jinde, kde hrozí, že nebude v okolí dostatek osob s připraveným klíčem, případně dostatek času pro klíče si někam dojít.

Jak tedy zajistit bezpečnost obyvatel domu i ochranu před zloději?

Uzamykání vchodových dveří je tedy s ohledem na výše popsané skutečnosti nevhodné a velmi snadno může v jeho důsledku dojít k protiprávnímu stavu. Na druhou stranu je jasné, že málokteré společenství vlastníků zvolí variantu volně průchozích dveří, ostatně ani tzv. koule z venkovní strany není příliš velkou ochranou proti nežádoucímu otevření. Pomineme-li budovy, ve kterých je zřízená nepřetržitá recepční služba či vrátnice, řešením v ostatních budovách mohou být již zmiňované panikové kliky, případně příčné panikové kování, samozamykací zámky s panikovou funkcí kliky z vnitřní strany a podobně.

Jedná se o systémy, které umožňují dveře otevřít zevnitř kdykoliv pouhým stisknutím kliky, bez ohledu na to, zdali jsou zvenčí uzamčené, napojené na elektronický bezpečnostní systém či zajištěné jiným způsobem. Pořízení takového systému je sice spojeno s určitými náklady, na druhé straně však zajišťuje ochranu obou důležitých zájmu – bezpečnosti osob i ochrany majetku.

[1] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, §5.

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), §11 odst. 3.

[3] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, §10.

[4] ČSN 73 0802 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, bod 9.13.

[5] ČSN 73 0833 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA, Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, bod 5.3.10.